מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

כוח אדם הפכה מקובלת על חברות הבניה בהעסקת מנופאים. הם מצאו שיטה איך לחמוק מאחריות פלילית במקרה של תאונה והבעיה שלצערי חברות בנייה רבות משתפ פות פעולה בשקט מאחורי הקלעים עם חבפ רות כוח האדם שמעסיקות מנופאים הן מבפ חינת תשלום שכר בשחור והן מהתעלמות באופן מוחלט מתשלום השכר ושעות עבודה ומהקפדה על כללי הבטיחות". מויאל קורא לממשלת ישראל באמצפ עות המשרדים השונים: מס הכנסה, ביפ טוח לאומי, מע"מ, מנהל ההסדרה, מנהל האכיפה, מנהל הבטיחות, משטרת ישראל ומשרד המשפטים - להתכנס סביב שולפ חן גדול אחד. "רק כך נוכל לנצח במלחמה החשובה הזו הסדרת ענף המנופאות". האם יש אלטרנטיבה לעגורן הקלאפ סי והוותיק? לדברי הנרי כהן, מ"מ מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, בשטח כבר קיימים כמה פיתוחים טכנולוגים שפופ תרים לפחות חלק מהסכנות שבהפעלת עגורן. "בנמל חיפה פועלת מערכת של שליפ טה מרחוק על עגורן, שיטה שנוסתה כבר בחו"ל. גם חברת סקייליין פיתחה מערפ כת שמאפשרת הפעלת מנופים באמצעות מרכז שליטה על הקרקע, בלי שאדם צריך לשהות על העגורן עצמו. מדובר במערכת בטוחה הרבה יותר מעבודה של מפעיל על העגורן עצמו, והדבר גם עשוי לחסוך עשרות אלפי שקלים לכל דירה בפרויקטי בנייה".

שעות בלי תנאים מינימליים, 14 למעלה בלי שירותים או ברז מים. הכל פועל בשיטת ה'יהיה בסדר'". בקיץ האחרון קיימה זרוע הבטיחות במפ 40 שרד העבודה מבצע ביקורת במעל אתרי בנייה ברחבי המדינה, במסגרתו נבפ מנופאים. במהלך הביקורת עלו 60 דקו כ חשדות על הפרות של חוקי העבודה, כאשר שעות 12 חלק מהמנופאים הועסקו מעל ברציפות על העגורן. בתחום הבטיחות נמפ צאו לא מעט ליקויים, כגון, עבודה ללא ציוד מגן אישי, היעדר גידור של מתחם הפעילות של העגורן ועוד. בחלק מאתרי הביקורת הוצאו צווי בטיחות. המנופאים מתאגדים המנופאים מועסקים ברובם באמצעות חברות כוח אדם ושכרם נקבע על-פי חבפ רות אלו. העסקה לא ישירה זו מהווה חלק מהבעיה, כיוון שחברות אלו לא מבטיחות להם תנאים וגם לא אחריות. כפועל יוצא מכך, בשנה האחרונה התעוררה יוזמה להפ תאגדות המנופאים באמצעות פנייה להפ נציגים עם יו"ר ארצי 7 סתדרות. כך נבחרו שמייצגים את כל המנופאים בישראל. "המטרה העיקרית שלנו והחשובה ביותר היא אכיפת החוק וההסכמים הקיבוציים, וכן מלחמה ברישיונות המזוייפים ובהכשרה ובשיטת העסקתם דרך חברות כח אדם", אומר מויאל. "העסקה באמצעות חברות

פה רצינית על יישום ההסכם. על מנת להבין עד כמה הנושא הזה קריפ טי, חייבים לדעת שברוב אתרי הבנייה בישפ ראל פועל מנוף אחד לפחות. עם זאת, נכון להיום התחום פועל ללא הכשרה מתאימה, אין מספיק פיקוח על שעות עבודה ומנוחה שעות העבודה חורגות מהמותר ורבים מהפ מנופאים כלל לא הוכשרו לכך. החוסר במפעילי עגורנים, לצד משכופ רות גבוהות בתחום, הובילו לגיוס עובדים שחלקם אינם מקצועיים, כאמור, ובעבודה כזו - קיימת סבירות גבוהה שחוסר מקצופ עיות יוביל לסכנת חיים. חלק מהמנופאים עובדים עם תעודות מזויפות, כלומר כאלה שלא עברו הכשרה מספקת כדי לתפעל את הכלי הענק הזה ששוקל טונות רבות של פלדה, ובמקרים רבים בתוך אזורי מגופ רים שוקקים. גרוע מכך, חלקם לא למדו כלל הפעלת מנוף, לא עברו מבחנים על סימולטור ובוודאי שלא קיבלו רישיון להפפ עלת מנוף. "לדעתי, מנופאים רבים עובדים עם תעודות מזויפות או עם תעודה של מישהו אחר", טוען יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עופ בדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל. בא 2017 "עדכון ההסכם והרחבתו בשנת לאחר שהתגלו על ידנו באלפי אתרי בנייה ממצאים לגבי תחזוקה לקויה, מנופים לא תקניים, מפעילי מנופים שנאלצים לשבת

depositphotos : צילום

39

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online