מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

עולה כי מתחילת השנה נהרגו באתרי עבודה פועלים. 20 נוסף על כך, מנתוני מטה הבטיחות בענף 2022 הבנייה עולה עוד, כי בחודש אוגוסט עובדים יותר 15 עובדי בנייה - 45 נפצעו מאוגוסט אשתקד. מהנתונים עולה כי מרי ) נפצעו כתוצאה מנפילה 30( בית הפצועים מחפץ ונפילה מגובה. עובדים נוספים נפגעו מקריסה או התמוטטות, חתכים ושריפה באי תרי הבנייה. מנבאים את התאונה הבאה מחקר ראשוני וייחודי שנכתב ביוזמת מיי נהל הבטיחות בזרוע העבודה בשיתוף הלשי כה המרכזית לסטטיסטיקה בדק את ההשפי עות השליליות על השפעת מצבם הבריאותי והנפשי של עובדי ענף הבנייה כתוצאה מהי גברת המאמצים להגדלת היצע פתרונות הדיור. המחקר נכתב על-ידי דן בן חור מומחה לסטטיסטיקה יישומית בלשכה המרכזית לסי טטיסטיקה; רן כהן, מנהל תחום בכיר בטיחות במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית שבזרוע העבודה; קרול פלדמן, ראש תחום מקצועי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומירה בוגדנובסקי, מרכזת בכירה במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית שבזרוע העבודה. במחקר נותחו נתוני ענק עבור תאונות ערים בישראל בין 495 עבודה שהתרחשו ב ו � , תוך שיקלול מספר וג 2003-2020 השנים בה בנייני המגורים הנבנים. מסקנות המחקר שכתורתו: 'מידת השי פעת היקפי הבנייה בישראל על פוטנציאל ב � מ 100 היפגעות עובדים' - עולה כי על כל 3- נים עד עשר קומות שנבנים בשנה, יש כ מבנים 100 נפגעים בממוצע. ואילו על כל "גבוהים", מעל עשר קומות שנבנים בשנה, נפגעים בממוצע. 50 נרשמים כ נמצא אם כך, כי שיעור ההרוגים בתאונות העבודה בישראל, הוא גבוה בהשוואה ביי נלאומית למדינות האיחוד האירופי. "שיי

depositphotos : צילום

של מדיניות פיקוח ואכיפה בערים השונות, בדגש על פרויקטים בהיקפי בנייה גבוהים. עוד הם ממליצים על שכלול יכולת עיבוד נתונים הנוגעים לענף הבינוי תוך הוספת רבי דים הנוגעים לתאונות עבודה. עוד סוברים כותבי המחקר כי יש ליצור "מפת ערים אדומות" בהן יש למקד פעיי לות להגברת שלומם של המועסקים בבנייה. מחקר של מינהל הבטיחות בזרוע שיעור העבודה בשיתוף הלמ"ס: ההרוגים בתאונות עבודה בישראל גבוה בהשוואה בינלאומית" השוואה שיעור הרוגים בענף הבנייה 2015-2019 , אלף מועסקים 100 ל ישראל  ממוצע האיחוד האירופאי 

עור ההרוגים בתאונות העבודה בישראל גבוה בהשוואה בינלאומית למדינות האיחוד האירופי", נכתב במחקר. "(על אף) שבשנים האחרונות חל שיפור מסוים... אתגרי הבטיי חות הם אתגרים משמעותיים אל מול הגיי דול וריכוז המאמצים החוצה משרדי ממשלה שונים". על בסיס המודל הסטטיסטי שנבנה ניתן לנבא תאונות עבודה בכל עיר בדיוק של ת � , בהתייחס למידע הקיים במוסדות ה 80% כנון בנוגע למספר בנייני המגורים ורבי הקוי מות. "נתוני המחקר מאפשרים לראשונה לבסס מודל שיש בו כדי לצפות מגמות של תאונות עבודה בערים השונות על בסיס מגי מות ומאפייני בנייה", נכתב במחקר. בדרך הזו ניתן לבסס כלים ממשלתיים ומוניציפאי לים להתמודדות עם אתגרי הבנייה, החל משלב התכנון ועד הקמת הבניינים". ניתוח גורמי ההיפגעות העיקריים של העוי בדים בענף הבינוי, מלמד כי החלק הארי ו � ) נגרם כתוצאה מנפילה בג 41% בפגיעה ( בה ורוב האירועים מתקיימים באתרי בנייה ), בעיקר באתרי 59% המיועדת למגורים ( בנייה רוויה. בתוך כך, ובהסתמך על ממצאים אלו ממליצים כותבי המחקר על פיתוח והטמעה

13.2

10.9

6.3

5.4

נתונים: מינהל הבטיחות בזרוע העבודה

2019

2015

53

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease