מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

קום הליך משפטי העלול להימשך שנים בבתי המשפט וליצור עינויי דין מתמשכים בעלי השלי כות כלכליות ואחרות. המרכז להסכמה ויישוב סכסוכים מציע הרכב של שופטים בדימוס, מומחים, מגשרים ובוררים שיציעו לצדדים המי סוכסכים, פתרון יעיל, מהיר וחסכוני של סכסוי כים ותביעות מחוץ לכתלי בית המשפט. משה בן זקן, מנכ"ל הקרן לעידוד "מרכז הגישור יסייע ופיתוח ענף הבניה: בפתרון סכסוכים, לעומת פניה לביהמ"ש, מה שיביא לקיצור ההליך ויחסוך בעלויות" במרכז מלווים את הפונים מומחי משפט, בנייה ותשתיות, הנדסה ושמאות המנוסים בעבודת בנייה בשטח ומבינים את המורכבות של כל פרויקט וכך מצליחים לצמצם למיניי מום את הנזקים בזמן וכסף. מטרת המרכז היא להגיע בתוך זמן קצר של עד כמה שבוי עות לפתרון סכסוך עסקי, במקום הליך משי פטי העלול להימשך שנים בבתי המשפט. "המציאות היא, שהיום אין פרויקט שלא קיים סכסוך בין הקבלן ליזם", מסביר סרוי גו. "רוב הסכסוכים נובעים מפרשנות למכרי זים שיוצאים, שהם קשים לקבלנים שנאלצים "להתאבד" כדי לעמוד בתנאים ולסמוך על חריגים ושינויים לאחר מכן. הדבר הזה מייצר מחלוקות בין מזמין העבודה שמסתכל על המכרז לבין הקבלן שהציפיות שלו מהתשלום גבוהות יותר. זה כמובן נובע מכך שהחוזים בענף אינם אחידים, כל רשות מקומית וגורם מחליט על חוזה משלו". "פלטפורמה לפשרה מהירה" לדברי משה בן זקן מנכ"ל הקרן לעידוד, "היתרון של פנייה למרכז החדש לפתרון סכסוכים לעומת פנייה לבתי המשפט, היא קודם כל חסכון גדול בעלויות של ניהול המי שפט ותיק עורכי הדין. במקרים רבים לקבלי נים, בעיקר קטנים ובינוניים, אין את היכולת והגב הכלכלי לנהל כזה משפט אל מול הגוי פים הגדולים כמו רכבת ישראל או הממשלה.

"המטרה היא השכנת שלום בענף" השופט (בדימ) שפירא:

זהו בעצם יתרון גדול עבורם. יתרון נוסף הוא מעצם כך שהבוררות מתרחשת בתהליך, כך שאם יש מחלוקת כבר כעת, לא צריך לחי כות לשלב הסופי אלא לנהל את ההליך ואת המחלוקת תוך כדי עבודה. זה יביא לפתרון הגיוני יותר וטוב לכל הצדדים". הנושא חשוב לא פחות גם עבור מזמיי ני העבודה משום שכך הם מקבלים ודאות בתהליך וקיצור הזמנים. "ההליך בבוררות מייצר פלטפורמה המאפשרת לסיים את הדברים מהר, וזה חשוב שהרי מזמיני העי בודה עובדים לפי תקציבים מוגדרים ומעדיי השופט (בדימ.) יוסף שפירא: "במרכז יקבעו דיונים בטווח זמן קצר של ימים שלא בדומה לביהמ"ש, בהם השופט דוחה מועדים כדבר שבשגרה" שאלנו את השופט לשעבר שפירא, העוי מד בראש המרכז מהם יתרונות המכרז החדש ומדוע כדאי לבחור בו על פני הליך משפטי בבית משפט: מהו הרציונל שעומד מאחורי הקמת המרכז ליישוב סכסוכים? השופט בדימוס שפירא: "הרציונל בבסיס הקמת המרכז הוא השכנת שלום בענף הבנייה והתשתיות שלא באמצעות בתי המשפט, וזאת על-ידי מגשרים ממגוון דיסיפלינות כמו: שופטים (בדימוס), קבי לנים ואנשי מקצוע מענף הבנייה, מהנדי סים, עורכי דין, רו"ח וכו'. כאשר כל אחד מהם נבחר בהתאמה למהות הסכסוך". מה היתרון של המרכז על פני החלו־ פה הקיימת של פנייה לבתי המשפט? השופט בדימוס: "היתרונות הם בירור מהיר של הסכסוך והאפשרות להופיע גם ללא ייצוג משפטי, גמישות במיקום ושי עות הדיונים מתוך רצון למזער אובדן ימי/

פים שלא תהיה חריגה מהם", מוסיף סרוגו. "כאשר התכנון לא תואם את המצב בשטח זה מייצר בעיות של תקציבים וזמנים, בעיקר כשיש המון פרויקטים התלויים זה בזה. במי רכז החדש אפשר לפתור את הבעיה ולתת ודאות גם בהיבט הזמנים וגם בהיבט התקי ציב לכל אורך התהליך". מה לוח הזמנים הסביר לתהליך כזה? "בארץ יש היררכיה של בתי משפט, וכאשר מדובר בסכומים כבדים, זה מגיע למחוזי והזמנים אדירים. העומס על בתי המשפט אדיר, מחכים ומחכים ואחרי הליכי הביניים כשהצדדים כבר עייפים זה מגיע לדיון מול שופט והוא מציע לעורכי הדין ללכת לגישור. לכן אנחנו אומרים שכי דאי מלכתחילה ללכת להליך הגישור ולחי סוך זמן וכסף רב, שהרי במרכז שלנו הפי תרון הוא מיידי". שעות עבודה, עלות שעתית תחרותית וללא תשלומי אגרה, חסיון דיונים והסכי מים (בשונה מבתי המשפט)". מה מהות הסכסוכים הנפוצים בענף? השופט שפירא: "איחורים בסיום עבוי דה/מסירה, איכות העבודה, אי מתן אחי ריות, תוספות ועלויות" מהו משך הזמן של דיון בבית המשפט וכמה במרכז להסכמה וגישור? "במרכז נקבעים הדיונים בטווח זמן קצר של ימים שלא בדומה המציאות בבתי המשפט בהם השופט עמוס ודוחה מועי דים כדבר שבשגרה. אין "פגרה של בורר/ מגשר"

https:// : ניתן לפנות באתר / או gishoor.hakeren.co.il בסריקת הקוד. תינתן גמישות בבחירת מיקום הדיונים - בין אם במשרדי הקרן, משרדי ההתאחדות במגדל שלום, משרדי המגשרים/בוררים, או באופן מקוון באמצעות זום.

48

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease