מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

התחזית: קודר

התפתחות של מספר מדדים בעולם עם השלכה ישירה על המחירים בישראל

פלדה לבנה - לונדון

על אף ירידות שנרשמו בחלק ממחירי תשומות הבנייה, המצב הגיאופוליטי בעולם ויחסי המדינות, עשויים להוות טריגר נוסף לעלייה במדד תשומות הבנייה. התחזית: המשך עליות מחירים ועיכובים בסלילת תשתיות

נפט גולמי

זיו לזר, כלכלן ואנליסט נדל"ן ותשתיות, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה

ב

ש לטון או הפקקים בנמלי הים בישראל 6 ב לאורך חלק מהתקופה. הברזל והנפט מתחילים לרדת מחירי הנפט והברזל לבנייה עלו מתחיי ס � והחלו לרדת ב 120% לת הקורונה בכ ביבות אפריל. מחירי ההובלה הימית החלו

החל גל התייקרויות 2020 סוף שנת במחירי תשומות הבנייה בישראל ובעולם כולו.

מדדי התשומות העיקריים, מדד תשומות הבנייה למגורים, מדד תשומות מסחר ומי 2021 שרדים, ומדד הסלילה וגישור, עלו ב בשיעורים גבוהים משמעותית מאלו של השי נים הקודמות.

שינוע יומי

2021 לרדת כבר לקראת סוף אך הם עדיין גבוהים משהיו טרם המשבר. גם אם יהיו ירידות נוספות הרי שהתנודתיות הצפויה בשל המצב הגיאופוליטי בעולם בתוי ספת אי ודאות אנרגטית הקשוי רה גם באקלים, מחייבת חזרה לעולם של מנגנוני הצמדה יעיי

עליית הריבית וירידת הביקוש לבנייה בעולם בשילוב המשך הירידה במחירי ההובלה הימית מרמזות על מדדי תשומות נמוי כים או שליליים בחלק מהחודי אך 2022 שים שנותרו עד סוף מאידך נעצרה הירידה במחיי רי הברזל בעולם וכן התחדי

שיעור שינוי שנתי מדד תשומות הבנייה למגורים

זיו לזר. צילום עצמי

שו עליות מחירי הנפט (בשל צמצום מכסות אופ"ק) ומקורות האנרגיה האחרים. בתרי חיש של עלויות מחירים מתונות ואף ירידות בחלק מהחודשים, צפויים המדדים המוביי ו � כולה בשיעורים ד 2022 לים לעלות בשנת .2021 מים לאלו של להלן השינויים ברכיבים מרכזיים במדדי התשומות בשנים האחרונות. ניתן לראות את נסיקת מחירי תשומות מרכזיות כגון הברזל , הבטון, האספלט, קירות המסך אביזרי התי ע � .חלק מ 2022 – 2021 ברואה ועוד בשנים ליות המחירים נובעות מהשפעות מקומיות כגון העלאת התמלוג על חומרי החציבה

לים בין מזמיני עבודה לקבלנים בכל ענפי הבנייה וזאת לצורך הפחתת הסיכונים לשני הצדדים. בתחום התשתיות והבנייה החוזית שהיקפו מיליארדי שקל - זהו 52 היה כ- 2021 ב צורך קריטי במיוחד. בינוי התשתיות הכבי מהתמ"ג וצומח 4% דות והאזרחיות מהווה ו � ריאלית בשנים האחר 8% - 6% בקצב של נות. בלי מנגנוני הצמדה משוכללים יש להי ש � מיליארדי שקל בתקציבי ת 170 ניח ש תיות (ללא תכנית המטרו) שכבר אושרו לביצוע בשנים הקרובות ייתקלו בקשיים ועיי כובים קשים.

שיעור שינוי שנתי מדד תשומות מסחר ומשרדים

שיעור שינוי שנתי מדד תשומות הסלילה והגישור

שיעור שינוי שנתי מדד המחירים לצרכן

39 נתונים: למ"ס

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease