מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

07

100 אוכלוסיית ישראל תוכפל עד שנת ה של המדינה. אם לא נתאים את תכנון מיליון 13 יחיו 2048 המדינה בשנת מיליון בלבד 4 תושבים במרכז הארץ ו בנגב ובגליל. המשמעות ברורה: מחירי דיור מרקיעי שחקים, צפיפות, פקקים, זיהום אוויר והיעדר עתודות קרקע, לצד דחיקת אוכלוסיות חלשות כלכלית-חברתית לנגב ולגליל ואיבוד חבלי ארץ. לשנות את התצ"א: תוכנית חדשה 2048 לשנת

28

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease