מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

הגברת המעורבות הממשלתית בהבטחת הבטיחות בענף

המלצות לפעולה

תמונת מצב

תאונות העבודה בענף הבנייה והתשתיות יוצרות מעגל רחב של נפגעים. בשנים האחרונות נהרגים עובדים בענף בכל שנה 30 כ- עובדים. פיצוי 250-300 ונפצעים כ הביטוח הלאומי בתחום זה הוא מיליארד שקל בשנה. 4.8 סביב כך יש לטפל בתחום זה:

תקצוב ממשלתי להכשרה: הכשרת בטיחות חובה לכל .1 מיליון שרל בשנה 40 עובדי הענף בתקציב ממשלתי של במכללות מוכרות ומבוקרות. הקצב בטיחות: שילוב ביצועי בטיחות והקצבי בטיחות .2 במכרזים לפי חוק חובת מכרזים כדי למנוע תחרות על ההשקעה בבטיחות של קבלני ביצוע בעבודות ציבוריות. השלמת חקיקת חוק סמכות ואחריות: חוק שיקבע את .3 חלקם בתחום הבטיחות של כל בעלי התפקידים באתר הבנייה. חינוך והסברה: שילוב לימודי בטיחות בעבודה בתוכניות .4 משרד החינוך, יצירת פרקטיקום בטיחות במסלולי לימודי ההנדסה והנדסאים ופרסום חומרי הסברה בתקציב ממשלתי לכלל האוכלוסייה. שילוב חיזוק ותגמול בפיקוח: מתן הקלות מס והנחות .5 בתשלום לביטוח הלאומי לחברות שיזכו לרישומי זכות בחוק הביטוח הלאומי. 149 – לפי סעיף אחריות על מבצעי הבנייה למנות אחראי לבטיחות: מתן .6 ההחלטה על זהות האחראי על הבטיחות למבצע העבודות בשטח. חקירה ותחקיר מקבילים: קביעת הליך תחקיר פנים .7 מפעלי של מבצעי הבנייה במקרי תאונה , לצד חקירות משטרה ותחקור מקרי "כמעט ונפגע" כרוטינה ותחת חיסיון של מבצעי התחקור והפצת ממצאים לצורך למידה.

40

מספר הרוגים בשנה ˆ

32 31

20

2022 *נכון לספטמבר

2019

2020

2021

2022

27

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease