מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

המלצות לפעולה

תמונת מצב

) ורק 80,000( כיום מנוצלת במלואה מכסת העובדים הפלשתינים ) בשל קשיי 15,000( מהמכסה המאושרת של עובדים זרים 50% גיוס של עובדים זרים לאור הקורונה והמלחמה במזרח אירופה. היקף העובדים בתחום זה רחוק מלעמוד בצרכי המשק. מנגד, גם בתחומי התכנון, ניהול הבנייה, ובמקצועות הרבים בתחומי גמר הבנייה חסרים אלפי עובדים. המדינה חייבת לסמן את הגדלת כוח האדם המיומן בענף כיעד.

התאמות רגולטוריות .1 הקשורות להכשרת עובדים לענף הבניין: קיצור משכי ההכשרה, ביטול, צמצום או התאמת תנאי סף

להכשרה של בעלי תפקידים ומקצועות מסוימים. הגדלת ההשקעה בהכשרת ישראלים

למקצועות "הגמר" ומקצועות ניהול הבנייה (מנהלי עבודה, עוזרי בטיחות, מנהלי פרויקטים ועוד). חתימה על הסכמים .2 בילטרליים עם מדינות נוספות: העובדים מגיעים ממדינות שאיתם ישראל חחמה הסכמים להבאתם בצורה מסודרת למניעת סחר בבני אדם. עליה לאתר מדינות נוספות מאחר וההסכמים הנוכחיים לא מאפשרים למלא את המכסה שאושרה. התאמות רגולטוריות .3 הקשורות להכשרת עובדים לענף הבניין: קיצור משכי ההכשרה, ביטול, צמצום או התאמת תנאי סף להכשרה של בעלי תפקידים ומקצועות מסוימים. ביטול מכסות: לבטל את .4 מכסות העסקת העובדים הפלשתינים והירדנים (בכפוף לבדיקה ביטחונית פרטנית).

171,642 מספר העובדים הנדרשים

141,180 מספר העובדים הנדרשים

125,949 מספר העובדים הנדרשים

70

80 100

מספר הדירות החדשות (באלפים)

אלפים | עובדי ענף הבניה לפי ארץ מוצא

תושבים זרים ˆ תושבי השטחים ˆ תושבי ישראל ˆ סה"כ ˆ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

173.9

195.8

209.9

219.2

240

259.8

272.5

284.6

264.9

274.1

300.5

0

50

100

150

200

250

300

26

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease