מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

6

תמונת מצב

המלצות לפעולה

אומדן שלבי תכנון ובנייה של דירה ומשך הזמן הממוצע לכל שלב (בשנים)

הקפאת רגולציה: עצירת .1 בירוקרטיה מיותרת ומכבידה על הענף וגיוס הגורמים הדרושים לאישור התכנון והרישוי על ידי תמרוץ ומתן קנסות על גופים בירוקרטיים אשר מאחרים במתן תגובות ואישורים. לקבוע כי גוף שלא מספק מענה בזמן שנקבע, יחשב כאילו אישר תוכנית או בקשה. רישוי עצמי חובה: הטלת חובת .2 רישוי עצמי על השלטון המקומי בכל סוגי הבנייה למגורים. טכנולוגיה ודיגיטציה בתהליכי .3 התכנון והבנייה: הגדרת תוכנית לאומית לקידום טכנולוגיות בנייה שיוביל צוות מהממשלה, הרשויות המקומיות, ענפי הבנייה והתעשייה, האקדמיה והמגזר השלישי ליצירת אחידות דיווח, בקרה ותכנון של הבנייה בכל שלבי חיי הפרויקט. קידום בנייה מתועשת: יצירת .4 תנאים לקידום בנייה מודולרית ומתועשת, הקמת מפעלים ויצירת תנאים כלכליים שיהפכו אותה לכדאית כלכלית בכל תחומי הבנייה. תמיכה ממשלתית ישירה .5 בהטמעת טכנולוגיות: יצירת 500 תוכנית השקעה ממשלתית של מיליון שקל לחמש שנים שייעודה עידוד הטמעה של הכלים שיפותחו בתחום זה באתרי הבנייה.

1

בדיקת היתכנות והכנת תוכנית להגשה לוועדה המחוזית

3

אישור הוועדה המחוזית

1.5

הכנה לשיווק הקרקע בידי רמ"י

שנים 13 סה"כ

0.5

פרסום מכרז ובחירת זוכה

3

מתן היתר בנייה (וועדות מקומיות)

פרק הזמן שחולף מקבלת היתר בנייה ועד התחלת הבנייה

0.5

3

משך הבנייה

פרק הזמן שחולף מגמר 4 הבנייה עד קבלת טופס

0.5

תוספת של עלויות עקב עדכוני תקינה בדירה טיפוסית (ש"ח)

ש"ח, תוספת 224,097 עלייה של בעלויות בנייה ישירות 50% של שנה 20 על פני כ-

תקן פיגומים אירופאי חדש 5 חוק מכר דירות תיקון מתקני תקשורת מכוני בקרה

דרישות הגנת הסביבה יועצי בניה ירוקה

שלד בניינים גבוהים

דרישות פיקוד העורף תקני נגישות

הגדלת תקן חנייה רישוי מקוון

דרישות כיבוי אש

תקן חדש לבידוד תרמי

בטיחות אש

אינסטלציה

מינוי ממונה בטיחות

חנייה תת קרקעית

חיפוי חזיתות באבנים חוק שוויון זכויות ממ"ד

החמרת תקינת מבנה

24

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease