מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

5

תמונת מצב

המלצות לפעולה

עידוד התחדשות עירונית בכלל ובפריפריה בפרט: תמריצים .1 TAX כספיים, הקצאת קרקעות משלימות וזיכוי במס ( ) ליזמים שיבנו בפריפריה, כדי לקדם בנייה גם במקומות CREDIT קביעת יעד של מיליון בהם התחדשות עירונית לא כלכלית. דירות בהתחדשות עירונית. הורדת הרוב הדרוש בהתחדשות עירונית: הרוב הנדרש הוא .2 בכל סוגי הפרוייקטים של 66% חסם ויש להפחיתו ל התחדשות עירונית. בבניינים בסכנת קריסה יש להוריד את הרוב בלבד. 50% הנדרש ל רפורמה מקיפה בתחום הארנונה: ביטול צווי .3 הקפאת הארנונה ורפורמה בשיטת החישוב כדי לעודד רשויות מקומיות לקדם בנייה למגורים במקום למסחר ותעסוקה. יצירת מערכת איזון והתחשבנות בין רשויות חלשות לחזקות והפחתת המעורבות הממשלתית בקביעת הארנונה העירונית. קידום דיור בר השגה: הקרקע תהיה בבעלות המדינה או .4 בבעלות עירונית ללא עלות. הקמה ותפעול דיור בר השגה יבוצע על ידי הסקטור העסקי ובמימונו. יוגדרו קריטריונים לזכאים לדיור בר השגה ברמות סבסוד שונות. עידוד בנייה להשכרה: מתן הטבות מס, הבטחת תשואה .5 קביעת יעד של ושיווק קרקעות מוזלות לבנייה להשכרה. דיור להשכרה מכלל הבנייה למגורים בישראל. 30% עידוד בנייה על קרקע פרטית: מתן פטור ממס שבח/היטל .6 השבחה בהוראת שעה למממשים בנייה על קרקע פרטית עסקת התכולה וביטול מס רכישה בקניית קרקע לבנייה. הגדלת תקרת האשראי לענף הבנייה והתשתיות: התקרה .7 שקובע בנק ישראל למערכת הבנקאית תוגדל על מנת שהסקטור הפרטי יוכל לגייס את ההון הדרוש לו לביצוע כל היקף הבנייה שנדרש למשק. התקרה הנוכחית גורמת למחנק אשראי שאינו מאפשר הגדלת היצע הדירות והרחבת היקפי ביצוע תשתיות.

עלות דירה ממוצעת בישראל

54.7 % מעלות הדירה משולמת למדינה בגין מיסים וקרקע

31.8 %

עלויות בנייה

עלויות בנייה ורווח יזמי

13.5 % רווח יזמי

מהתחלות הבנייה 20% כ- דירות) נבנו 10,000 כ- =( בהתחדשות עירונית!

19.5 %

18.7 %

18.1 %

17.5 %

14.9 %

12.8 %

12.1 %

10.4 %

4,984

6,503

7,276

8,332

10,031

10,547

9,820

12,356

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

כלל התחלות בניה בהתחדשות עירונית ˆ אחוז ההתחדשות מכלל התחלות הבניה ˆ

22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease