מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

המלצות לפעולה: עסקת חבילה היסטורית בענף הבנייה והתשתיות

חלקו של השלטון המקומי

חלקה של ממשלה

השלטון המקומי יתחייב לאשר רישוי עצמי .1 לכל סוגי הבניינים. על העיריות יהיה לעמוד ביעד של הוצאת .2 אלף יחידות דיור בשנה, 100 היתרים לבניית אלף שקל לדירה. 50 כדי לזכות בתמריץ של העיריות יצטרכו להגדיל דרמטית את מספר .3 בודקי ומאשרי תוכניות הבנייה, היתרי הבנייה . 4 ומתן טפסי אלף יחידות 180 העיריות יתחייבו לאשר מיידית .4 דיור התקועות כיום בהליכי רישוי להיתר.

הממשלה תתחייב לשיווק מיידי .1 של הקרקע המתוכננת במלאי של אלף 300 רשות מקרקעי ישראל בהיקף של יחידות דיור. נדרשת החלטת ממשלה על הקפאת .2 מחירי הקרקעות של המדינה על . 2019 ערכי על ממשלה יהיה למכור את הקרקע .3 ולהטיל היטלי פיתוח על היזמים שנים. 3 והקבלנים בפריסת תשלומים של מיליארד שקל בשנה 5 הממשלה תקצה .4 לרשויות מקומיות לטובת תשתיות תומכות מגורים, בהתאם לעמידת הרשויות בלבד של 5% = ביעדי אישורי היתרי הבנייה השקעה חוזרת מהכנסות המדינה מהענף מיליארד שקל בשנה). 100 (כ הגדלת ההשקעה בתשתיות על ותשתיות .5 תומכות מגורים והתחייבות הממשלה להצמדת כל חוזי הביצוע והתשתית של המדינה למדדי 2020 והרשויות המקומיות משנת התשומות השונים לפי תחום הבנייה. עידוד דיור להשכרה באמצעות כלי מיסוי, .6 הבטחת תשואה ושיוך קרקע מוזלת מסך הבנייה 30% לשכירות. קביעת יעד של בישראל בשכירות ארוכת טווח. עידוד התחדשות עירונית באמצעות .7 כלי מיסוי ותמיכה תקציבית לפרוייקטי התחדשות עירונית בפריפריה. קביעת יעד של מיליון דירות חדשות בהתחדשות עירונית.

חלקם של הקבלנים

כדי ליהנות מעסקאות קרקע במחיר מוקפא .1 ותמיכה של השלטון המקומי, ענף הבנייה והתשתיות יתחייב להגיע להיקף להתחלות בניה אלף יחידות דיור בשנה לפחות. 100 של הקבלנים יתחייבו למכור דירות לזכאי .2 . 2019 משרד הבינוי והשיכון במחירי הובלת ביצועי פרוייקטי תשתית בשילוב .3 ומימון הסקטור הפרטי להקלה על תקציב המדינה ולטובת זירוז ביצוע פרוייקטים הכרחיים התקועים עקב מגבלות תקציב.

15

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease