מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

תמונת מצב

ממשלות ישראל ניסו לשנות את התמונה בענף הבנייה והתשתיות במשך שנים ארוכות על ידי כלים לטיפול בביקוש לדירות ובפועל מנעו בנייה והרחבה של הפעילות העסקית בענף השנים 20 הבנייה והתשתיות ולכן הן נכשלו שוב ושוב. לאורך האחרונות, מתעצמת שורה ארוכה של חסמים, כמו שיווק בחסר של קרקעות המדינה לבנייה, תכנון בחסר, מחסור בכוח אדם מקצועי וחסמי רגולציה, תשתית ומיסוי. כל ניסיונות הממשלות שכיהנו בשנים אלה לפתור את המשבר בתוכניות כגון: מחיר מטרה, מע"מ אפס, מחיר למשתכן, דירה בהנחה, הטלת מיסים עודפים על משקיעים, שינוי חוק המכר ועוד, התמקדו בעיקר בעצירת ביקוש לדירות ולכן נכשלו. רגולציה עודפת שנועדה לצרכים אלה הביאה לזינוק בהמתנה ₪ אלף 70 להיתר בנייה שחצה את השנתיים וחצי, לתוספת של כ- במחירי 250% למחיר דירה ממוצע בישראל ולזינוק של מעל . 2002 הדירות מאז שנת

freepik צילום:

המטרה

המהלכים המוצעים יאפשרו הגדלה של גמר הבניה מעבר לתוספת משקי הבית החל . זו הדרך היציבה היחידה 2032 וצמצום פער הדירות לממדים זניחים עד 2025 בשנת לעצירת עליית מחירי הדירות. אלפי יח"ד / משקי בית | מתווה צמצום פער הדירות צימצום פער גמר בניה - משקי בית חדשים במצטבר ˆ משקי בית חדשים  גמר בניה  התחלות בנייה 

אלף דירות חדשות בשנה

יח"ד 200,000

195

2022 יח"ד 100,000

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 23

2031

פער גמר בנייה

14

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease