מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

2013 תמונת המשבר 1 2012 2011 3.14

מחסור בכיתות לימוד ובבתי חולים

תושבים 1,000 מספר מיטות בתי חולים ל

אוכלוסיית ישראל צפויה להכפיל את עצמה בשנים הקרובות והתשתיות לא מוכנות לכך. כל שנה מצטרפים למשק עוד עשרות אלפי משקי בית שלהם נדרשים כבישים, מערכות מים וביוב, כיתות לימוד, מיטות בבתי החולים, מוסדות ציבור, תחבורה ציבורית ועוד. היעדר תשתית לקליטת דירות ובתי אב חדשים עומד בראש הסיבות לחסמים שמעמידות רשויות מקומיות בדרך לבנייה. היעדר תשתיות עולה לכולנו כסף. הרבה כסף. ולא רק הדירות בסכנה. גם החיים שלנו בסכנה. בבתי חולים המצב הוא על סף קטסטרופה, כשמדד מקובל בעולם למדידת יכולת מערכת הבריאות לטפל באוכלוסיה – של מספר מיטות 7% תושבים, ירד ב- 1,000 לכל פחות 7% בעשור האחרון. . OECD מהמקובל במדינות גם החינוך סובל: בחודש יוני דרשו ראשי הערים 2022 מהמדינה לתקצב מיידית תוספת כיתות לימוד חדשות 3,400- של כ החסרות למערכת החינוך. העדר כיתות לימוד יוצר צפיפות רבה של תלמידים בכל כיתה ולכך שעשרות אלפי תלמידים לומדים במבנים ארעיים.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.7

OECD ממוצע ה

2.92

תושבים 1000 מספר המיטות ל- בעשור האחרון והוא 7% ירד ב- OECD מממוצע ה- 7% נמוך בכ-

2019 מספר ילדים ממוצע בכיתה בחינוך יסודי,

31

צ'ילה

26.3

ישראל

23

דרום קוריאה

22.7

צרפת

21.8

ספרד OECD

21 21.1

גרמניה

20.3

ארה"ב

משבר הדיור והתשתיות אינו "גזרה משמיים". ניתן לפתור אותו אם יינקטו הצעדים הנדרשים והמפורטים בעמודים הבאים אם תרצו אין זו אגדה

10

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease