מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

תמונת המשבר

אשראי ˆ בינוי תשתיות ונדל"ן ˆ

התפתחות האשראי לענף הבניה והנדלן לעומת האשראי לציבור במערכת הבנקאית )100 = 2012 (דצמבר 2021-2022

ללא הגדלת מסגרות האשראי לא ניתן יהיה להגדיל את היקפי הבינוי לדיור ותשתיות

12/12

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2009-2021 השינוי במחירי הדירות

שיעור האוכלוסיה בחמישון התחתון המוציא או יותר מההכנסה הפנויה על דיור 40% 2019-2020

ישראל

56 %

ניו זילנד

+84.6 %

54.1 %

ישראל

48.3 %

ארה"ב

ארה"ב

47.5 %

בריטניה

OECD

בריטניה

+44.5 %

45.7 %

ספרד

איטליה

יפן

+32.6 %

+33.5 %

34.7 % 34.1 %

-4.9 % -23.6 %

קנדה

+21.5 %

OECD

29.5 %

מקסיקו

+14.3 %

+10.6 %

-2.2 %

-2.2 %

18.6 %

-7.4 %

צרפת

7.9 %

לטביה

OECD נתוני ה־

9

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease