מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 4

תמונת המשבר

ישראל מתקרבת לקצה במחירי הדיור OECD , על פי נתוני ה- 2009-2021 , מחירי הדירות ומחירי השכירויות

משבר הדיור והתשתיות בישראל הוא מהמשפיעים המרכזיים על המשק הישראלי ועל מצבם הכלכלי של אזרחי ישראל בעשרים השנים האחרונות. מחד, לאוכלוסיית ישראל משקי בית 60,000 נוספים בכל שנה מעל בממוצע). 2.2% חדשים (תוספת אוכלוסייה של מאידך, בכל שנה מסתיימת בנייתן של יחידות דיור חדשות בלבד. המחסור 45,000- כ המצטבר בדירות במשק מוערך כעת דירות. 200,000- בכ על מצב שוקי OECD נתונים חדשים של ארגון הדיור מציב את ישראל במקום רע ומצביע עד כמה גדולה אחריותה של הממשלה לעומק המשבר. ישראל היא המדינה המערבית המדורגת במקום 2021 - 2008 הראשון בעליית המחירים בשנים (עליית מחירים ריאלית בניכוי האינפלציה) - . מי שמשלם את המחיר הגדול 84.6% עלייה של מההכנסה 40% ביותר הם חסרי דיור והשוכרים. הפנויה של האוכלוסייה בחמישון התחתון היא הוצאה לדיור – מקום שני בעולם. משיעור ההשקעה 11.4% ענף הבניה מהווה בעשור 5% בתמ"ג וצמח ראלית ביותר מ האחרון. ענף התשתיות והבנייה הציבורית (ללא מהתמ"ג 4% השקעה בציוד נלווה) מהווה כ- " 2021 ). תכנית "תשתית לצמיחה 2021 (נכון ל של המדינה לשנים הקרובות (ללא פרויקט מיליארד שקל 170 המטרו), נאמדת בהיקף של ומחציתה כבר בביצוע. המשבר הקשה שפקד את ענף הבניה והתשתיות חושף את כשלי המשק שיעמדו לכולנו לרועץ – שיעור הקבלנים שנגרעו , אל 2021 מהמשק עומד על כמעט כפליים ב- מתוכם 16% חברות קבלניות, כ- 609 ( 2019 מול קבלני תשתיות).

+84.6 % מחירי דירות +14.3 % מחירי שכירות

-40% +40% +30% +20% 0% +10% -10% -20% -30%

אירלנד

לטביה

איסלנד

פינלנד

ארה"ב

ישראל

הולנד

צ'ילה

פולין

OECD

שבדיה

ניו זילנד

גרמניה

איטליה

צרפת

בריטניה

+32.6 % מחירי דירות +1.5 % מחירי שכירות

לוקסמבורג

יפן

סלובקיה

השינוי במדד מחירי השכירות

מקסיקו

יוון

טורקיה

-20%

0%

+20%

+40%

+60%

+80%

+100%

השינוי במדד מחירי הדירות

2012-2021 עסקאות מקרקעין מאושרות רמ"י

2012 15,300

2015 30,900

2016 35,900

2017 46,313

2018 43,100

2019 38,000

2020 26,300

2021 62,300

8

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease