מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

עק ו ו ל מ י הם נ ב ו פי ס ג פ ו תם

freepik: צילום

כשנדרשים להקים פיגום או מבנה ארעי אין זה אומר שניתן להקל ראש בעניין. התקן הישראלי קובע מורה נבוכים מספר כללי בטיחות מחייבים בהקמת פיגום. איך לעשות את זה נכון וממה להיזהר? "ולו ידעו הפיגומים לשיר" "אהבת פועלי בניין", נעמי שמר

וכל אחת מהן מחייבת את דרישותיו בהיקף משתנה. באופן כללי, הדרישות הנוגעות לפיגומי זקפים, כפי שמוצגות בתקינה האירופית, הינן בסיסיות, פשוטות ובעלות היגיון רב. להלן עיקריהן. יציבות מבנית בהיבט יציבות מערכת הפיגומים, יש לז י כור שמדובר אומנם במבנה זמני אשר משך חייו קצוב ולא נכון למשל לדרוש ממנו עמי י דות לרעידת אדמה חזקה ונדירה. עם זאת, בשל הבנה ופרשנות לא נכונות של הגישה התכנונית-הסתברותית לעיל בהתייחסות למבנים שאינם ברי-קיימא,

לצורך ביצוע עבודות בגובה על חזית המ י בנה הנבנה או הקיים. ועם זאת הם עלו י לים להיות מסוכנים מאוד ולגרום לאסונות: באיבוד היציבות שלהם, בנפילת אדם מהם ובנפילת ציוד וחומרים על השוהים בסמי י כות להם. האסדרה הקיימת בישראל והנוגעת לה י קמת פיגומי זקפים ולשימוש בהם מאמצת את התקינה האירופית. היא מפורטת בת י קנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) ומחייבות 2019 אשר עודכנו ב- 1988 משנת עבור עבודות בנייה עמידה בתקן היש י ר � . תקן ישראלי זה שפו 1 חלק 1139 ראלי ועודכן לאחרונה, אימץ 2014 סם בשנת את התקן האירופי. גם האסדרה של מדי י נות באירופה מבוססת על תקן אירופי זה,

פיגומי זקפים המורכבים כמבנה זמני על גבי חזיתות מבנים שמשו לעבודות בנייה כבר בעולם העתיק. תכליתם העיקרית היא להוות מערכת משטחי עבודה בטוחים מימין: ד"ר בני ברוש, מנהל אגף הבניין במכון התקנים. משמאל: המהנדס עדי כפרי, מנהל ענף תכנון המבנים וההתעדה באגף הבניין, מכון התקנים.

צילומים: יח"צ, דרור כץ

32

Made with FlippingBook Digital Publishing Software