השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

להשכרה קומה K . TOWERS חד׳ ב- 5 גבוהה, נוף לים, כניסה מיידית ₪ 9,000 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד' ברוגוזין פאן- 4 להשכרה לון, מרוהטת, מיידי ₪ 4700 תיווך רפי 050-274-4566

דירות וסטודיו להשכרה חד', נוף לים, 4.5 ,' ברח' רוגוזין רובע א 052-2726708 מיידי חד' כולל ממ"ד, 2 סטודיו ברובע י"א מטבח בנפרד, מרוהט, קו ראשון לים, 052-2704547 מיידי להשכרה יחידת דיור לבודדת ברובע ב' 053-6330421 חד' ברובע ט', משופצת, 2 סטודיו 050-5968606 מרוהטת חלקית, מיידי להשכרה חד', 5 וילה ברובע ד' רח' דקר נוף לים, מיידי ש"ח 11,000 תיווך רפי 050-5280-081

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ

הפיס

למכירה מ"ר, 107 חד' בזלמן ארן 4 38 מעלית, לפני תמ"א ₪ 1,730,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה ברובע י"ב רח' סיוון, 3 מ"ר, קו" 120 חד', 4 ₪ 2,300,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה + חד' בי"א ברח' כנרת 4 מעלית (אין ממ"ד, אין ₪ 1,720,000 מרפסת) תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' בי"ז מרווח 6 קוטג' דו משפחתי ₪ 5,700,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' 4 ברובע ד' ברוגוזין, מעלית, נוף לים + 5 קו" ₪ 1,790,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה פנטהאוז חדש ברובע חד' מרפסת 5 א' ענקית, ממ"ד, חניה, בריכת שחיה, נוף לים תיווך רפי 050-5280-081 שלד ברובע א' + דו משפחתי בריכת שחייה, יח' להשכרה 2 ₪ 4,250,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה קוטג' במצב

10/2024 הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז מס' למתן שירותי הפקה לפסטיבל מדיטרנה ולפסטיבל אושפיזין 2024 מוסיקלי לשנת המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ חל"צ )להלן: ן"( מזמין בזאת הצעות למתן שירותי הפקה לפסטיבל המשכ " .2024 מדיטרנה ולפסטיבל אושפיזין מוסיקלי, לשנת את ההצעה, בצרוף כל מסמכי הפניה לקבלת הצעות המחיר, חתומים על ידי המציע, יש להגיש במעטפה סגורה עליה למתן שירותי 10/2024 פנייה לקבלת הצעות מס' מצוין: הפקה לפסטיבל מדיטרנה ולפסטיבל אושפיזין מוסיקלי אשדוד, 1 ולהכניסה לתיבת המכרזים במשכן ברח' דרך ארץ , בנוכחות סמנכ"ל כספים במשכן או 211 חדר מס' 2 קומה בלבד. 15:00 בשעה 2024 במרץ 26 עד ליום מי מטעמו, הצעות שלא תוגשנה עד למועד הנקוב לא תתקבלנה. למעט מסירה ידנית. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת המודעה מנוסחת בלשון זכר אך פונה כמובן לשני המינים. באתר הוראות נוספות מצוינות במסמכי הפניה המוצגים www . mishkan - ashdod . co . il המשכן: )מיטל/אני(. 08-9568269 לפרטים: טל' info @ mishkan - ashdod . co . il דוא"ל: המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ )חל"צ( 9/2004 הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז מס' לאספקת שירותי ניהול אמנותי והפקה לפסטיבל מדיטרנה 2024 אשדוד המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ )להלן: לאספקת שירותי ניהול "( מזמין בזאת הצעות המשכן " לפסטיבל מדיטרנה אשדוד, הכול אמנותי והפקה .(" העבודות כמפורט במסמכי הקול קורא )להלן: " את ההצעה, בצרוף כל מסמכיה- חתומים על ידי המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, שהומצאה למציע, עליה מצוין- הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז מס' ולהכניסה ידנית לתיבת המכרזים במשכן )רח' 9/2024 (, בנוכחות 209 חדר מס' 2 , אשדוד, קומה 1 דרך ארץ במרץ 26 עד ליום סמנכ"ל כספים במשכן / מי מטעמו, בלבד. 15:00 , בשעה 2024 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. הצעות שתוגשנה לאחר המועד הנקוב לא תתקבלנה. הוראות נוספות מצוינות במסמכי המכרז המוצגים www . mishkan - ashdod . co . il באתר המשכן: )מיטל/אני(. 08-9568269 ' לפרטים: טל info @ mishkan - ashdod . co . il דוא"ל: המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ )חל"צ( המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ

9/2004 מסגרת מכרז מס' תי ניהול אמנותי טיבל מדיטרנה 2024 ד הפיס אשדוד בע"מ )להלן: לאספקת שירותי ניהול עות ל מדיטרנה אשדוד, הכול .(" העבודות רא )להלן: " מכיה- חתומים על ידי המציע, ה, שהומצאה למציע, עליה צעות במסגרת מכרז מס' תיבת המכרזים במשכן )רח' (, בנוכחות 209 חדר מס' 2 במרץ 26 עד ליום י מטעמו, ד. ך אחרת למעט מסירה ידנית. מועד הנקוב לא תתקבלנה. במסמכי המכרז המוצגים www . mishkan - ashd )מיטל/אני(. 0

לקוח יקר, אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

מעריב הבוקר,מעריב השבוע,השבוע באשדוד 1 מודעה "11

1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:אשדוד 603-0984799 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית:הוספת יח"ד במתחם התחדשות עירונית ברח' הרב שאולי, 17 תשריט - 34 אשדוד גרסת התכנית: הוראות - לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 1965 הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד מופקדת תכנית 603-0984799 :' מתאר מקומית מס ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות התרי בניה והרשאות: המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית 67 /104 / 03 / 3 שינוי 104 / 03 / 3 החלפה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: . 33 , 31 , 29 , 27 , 25 , 23 , 21 , 19 , 17 ישוב: אשדוד רחוב: הרב שאולי X: 166338 קואורדינטה Y: 633989 קואורדינטה גושים וחלקות: מוסדר: . 37 , 36 , 35 , 30 , 29 , 18 ,17 , 16 , 15 ,14 , 13 , 12 חלקי חלקות: 2190 גוש: מגרשים: 67 /104 / 03 / 3 בהתאם לתכנית 37 67 /104 / 03 / 3 בהתאם לתכנית 2 - 1 מטרת התכנית: הוספת יח"ד וקומה תת קרקעית רביעית, במתחם התחדשות עירונית ברח' הרב שאולי, באשדוד - ללא הוספת שטחי בניה. עיקרי הוראות התכנית: יח"ד. 64 . הוספת 1 , (קומה רביעית). 2 ו- 1 . הוספת קומת מרתף חניה, בתאי שטח 2 . ניוד שטחי שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת אל מפלס מתחת לכניסה 3 הקובעת. . עדכון התנאים למתן היתרי בניה, תוך שמירה על שלביות מאושרת. 4 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת , במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה https://mavat.iplan.gov.il ובמשרדי 074-7697169 : טלפון 84100 באר שבע 4 מחוז הדרום, התקוה 77100 אשדוד 10 ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הגדוד העברי בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 08-8545304: טלפון כל מעוניין בקרקע הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים מפרסום ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, עם העתק למשרדי הוועדה המקומית.התנגדות לוועדה המחוזית תוגש באמצעות טופס הגשת https://mavat. התנגדויות באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת (א) לחוק, 103 או בכתב למשרדי הוועדה.בהתאם לסעיף iplan.gov.il התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות .1989 חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ

info @ mishka יות הבמה הפיס ע"מ )חל"צ(

10/2024 הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז מס' למתן שירותי הפקה לפסטיבל מדיטרנה ולפסטיבל אושפיזין 2024 מוסיקלי לשנת המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ חל"צ )להלן: ן"( מזמין בזאת הצעות למתן שירותי הפקה לפסטיבל המשכ " .2024 מדיטרנה ולפסטיבל אושפיזין מוסיקלי, לשנת את ההצעה, בצרוף כל מסמכי הפניה לקבלת הצעות המחיר, חתומים על ידי המציע, יש להגיש במעטפה סגורה עליה למתן שירותי 10/2024 פנייה לקבלת הצעות מס' מצוין: הפקה לפסטיבל מדיטרנה ולפסטיבל אושפיזין מוסיקלי אשדוד, 1 ולהכניסה לתיבת המכרזים במשכן ברח' דרך ארץ , בנוכחות סמנכ"ל כספים במשכן או 211 חדר מס' 2 קומה בלבד. 15:00 בשעה 2024 במרץ 26 עד ליום מי מטעמו, הצעות שלא תוגשנה עד למועד הנקוב לא תתקבלנה. למעט מסירה ידנית. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת המודעה מנוסחת בלשון זכר אך פונה כמובן לשני המינים. באתר הוראות נוספות מצוינות במסמכי הפניה המוצגים www . mishkan - ashdod . co . il המשכן: )מיטל/אני(. 08-9568269 לפרטים: טל' info @ mishkan - ashdod . co . il דוא"ל: המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ )חל"צ(

ות הבמה אשדוד

33

15.3.2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online