השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

2014 החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראת השעה) – תשע"ד - מחוז: מטה, מרחב תכנון מקומי: אשדוד 1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 2021 הודעה בדבר תיקון טעות סופר באישור תכנית מועדפת מס': תמל/ שם התכנית: פינוי בינוי מתחם הרותם פלדות - רובע ח' 51 תשריט - 76 גרסת התכנית: הוראות - בהתאם לסמכותה לפי החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראת השעה) החליטה הועדה למתחמים מועדפים על תיקון טעות סופר באישור 2014 – תשע"ד . איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל 2021 תכנית מועדפת מס': תמל/ הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: אשדוד רחוב: .9 , 7 , 5 , 3 , 19 , 17 , 15 , 13 , 11 , 1 הרותם ישוב: אשדוד רחוב: שד . ישוב: אשדוד רחוב: 8 ,5 ,3 ישוב: אשדוד רחוב: מבוא השרביטן .6 , 4 הנורית המתחם המשתרע לאורך רחוב הרותם בדרום (חזית דרומית) לבין .9 , 7 , 5 הפרחים X: רחוב הנורית במזרח, דרך שד' הפרחים מערבה עד לשד' בני ברית. קואורדינטה חלקי חלקות: 2073 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: Y: 632934 קואורדינטה 167398 חלקי 2074 . גוש: 145 ,140 ,115 ,113 ,110 ,104 חלקות במלואן: 2074 . גוש: 43 ,40 ,22 ,21 , 19 ,18 חלקות במלואן: 2188 . גוש: 150 , 146 , 139 ,138 ,112 ,111 חלקות: 2465 : . גוש 73 ,71 ,45 , 39 ,20 חלקי חלקות: 2188 . גוש: 70 , 69 ,43 ,42 ,41 ,40 ,24 ,23 , 46 : חלקי חלקות 2465 : . גוש 52 ,51 ,50 , 49 ,43 ,40 , 39 ,38 ,37 ,2 חלקות במלואן: יח"ד במתחם והקמת 308 . מטרת התכנית: התחדשות עירונית ע"י תכנית פינוי 48 יח"ד, בתוספת שטחי ומסחר ותעסוקה, וכן רה-תכנון של מבנים ומוסדות 1,436 . איחוד 1 ציבוריים, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים. עיקרי הוראות התכנית: . שינוי יעוד 2 וחלוקת מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים במתחם במסגרת פינוי-בינוי. מ-"מגורים" למגורים ד' ,וכן משטחי ציבורי פתוח למבנים ומוסדות ציבור, משב"צ .קביעת שימושים מותרים והוראות בניה: א. תוספת 3 לשצ"פ, ממגורים לדרך חדשה. יח"ד 1,436- יח"ד ל 308 . מ- 1:4.6 יח"ד במסגרת פינוי-בינוי לפי מפתח 1,128 של דירות גדולות, כהגדרתן בתכנית. 431 דירות בינוניות ו- 574 יח"ד קטנות, 431 הכוללות ב. קביעת גובה המבנים. ג. הארכת רח' הצבעוני וחיבור הצד המערבי של המתחם לשד' בני ברית ע"י הפיכת חלק משצ"פ לדרך מוצעת. ד. הסטת רח' מבוא השרביטן . קביעת 5 וחיבורו לרחוב הפרחים. ה. המשך רחוב הסחלב וחיבור לרחוב הרותם. . קביעת שטחי הבנייה המותרים. 7 . קביעת הנחיות סביבתיות. 6 . מרווחי בניה .הוראות בגין מבנים להריסה הבקשה לתיקון 9 . .קביעת תנאים למתן היתר בניה 8 : תיקון טעות שנפלה בטבלת האיזון 31.1.24 טעות סופר בהחלטת הועדה מיום וההקצאה (אשר מקורה בטעות בהזנת נתוני המדידה העדכנית) באופן שבו טבלאות האיזון וההקצאה של התכנית יעודכנו כך שסך השטח המדוד בין ה"מצב הנכנס" לסך השטח המדוד ב"מצב היוצא" יהיה זהה. הוועדה, לאחר שהוצגו בפניה התיקונים המבוקשים, מחליטה על תיקון טעויות הסופר ותיקונים טכניים שנפלו במסמכי התכנית כפי שהוצג בדיון. התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הוועדה למתחמים טלפון: 9548315 ירושלים 12 מועדפים ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית, בית הדפוס 10 וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד, הגדוד העברי 074-7578264 וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 08-8545304 : טלפון 77100 אשדוד שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי יום מפרסום ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, 14 להגיש התנגדות תוך לוועדה הארצית לתכנון ובניה של מתחמים מועדפים ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית. התנגדות לוועדה למתחמים מועדפים ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית תוגש באמצעות טופס הגשת התנגדויות באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת hit-vatmail@iplan.gov.il : או בדואר אלקטרוני https://mavat.iplan.gov.il (א) לחוק התכנון, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא 103 בהתאם לסעיף אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות .1989 - חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט בברכה, הרב נתן אלנתן יו"ר הוועדה למתחמים מועדפים ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית

הסוף לטרמיטים

בס"ד

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

עסקים

להשכרה מסחרי רובע י"ב רח' מ"ר, 120 שבט בנימין, חד', יכול 6 מושקע ₪ 7800 להתאים תיווך רפי 050-5280-081 למכירה בית באופרה 2 מ"ר קו" 100 ₪ 1,100,000 תיווך רפי 050-5280-081

להשכרה קומת קרקע ע"י מ"ר 180 "ג'וליה בשר" ₪ 10,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מטר 20 חנות בסיטי גודל ₪ 5000 מושכרת ₪ 1,250,000 תיווך רפי 050-5280-081

15.3.2024

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online