השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד , אשדוד 7 בעל הנס בודקת 8:30 - 11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת על הרואה עצמו moranda@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-9238991 רישוי: מורן דבדה טלפון: נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך

רכבים כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית באתר מידע תכנוני של מינהל , במשרדי https://mavat.iplan.gov.il התכנון בכתובת באר 4 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה ובמשרדי ועדה מקומית 074-7697169 טלפון: 84100 שבע 77100 אשדוד 10 לתכנון ולבניה אשדוד, הגדוד העברי בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 08-8545304 טלפון: פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים מפרסום ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, עם העתק למשרדי הוועדה המקומית. התנגדות לוועדה המחוזית תוגש באמצעות טופס הגשת התנגדויות באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת או בכתב למשרדי הוועדה. https://mavat.iplan.gov.il (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 103 בהתאם לסעיף ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות .1989 לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 7/3 המבקש: אינה קאן מעונו: הנביא עובדיה 20231135 בקשה מס': 4091 תיק בנין: 117 הקלה מתכ' מפורטת מס' מק/ קומות. 4 שבקומת קרקע בבית משותף קיים בן 3 אשדוד מהות הבקשה: תוספת ממ"ד ושינויים פנימיים לדירה מס' מ' במקום 1.70 . הקמת ממ"ד בהבלטה מקו בניין קדמי 1 הבקשה כוללת סימון בניה עתידית לאגף שלם. מהות ההקלה: לחומרי גמר של חזיתות טיח במקום פסיפס. חלקה: 9 /במ/ 3 . הקלה מתכנית 2 . 2/9 / /במ 3 מ' מותרים לפי תכנית 5.0 . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, , אשדוד 3 הנביא עובדיה ברחוב: 2400 בגוש: 10 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל: 08 - 8677810 , מס' פקס - 08 - 9568127 בודקת רישוי: גלינה ליפוביץ טלפון: 8:30 - 11:00 . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות Galinali@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000297192 , מס' בקשה ברישוי זמין: 20230817 , בקשה מס': 4715 תיק בנין: 2000 /מק/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' קומות 10 אשדוד. מהות הבקשה: הסדרת מצב קיים לבניין בן 36 המבקש: אורית מרסל אצראף מעונו: ביאליק דירות בקומה ח' והפיכתם לדירות טיפוסיות במקום 4 . ביטול מדרגות עלייה לחדרים על הגג ל- 1 חדרים על הגג: + . תוספת 3 . הגדלת שטח דירות דופלקס בקומה טי ע"י צירוף חדרים שהיו שייכים לדירות בקומה ח'. 2 דירות דופלקס. 8 + ) יח"ד 3 . הבניין המבוקש הוא בן קומת קרקע חלקית ( 4 שטח עיקרי לקומה י' (קומה שנייה של דירות דופלקס). יח"ד. מהות ההקלה: - הקלה מגודל של חדרים 39 דירות דופלקס בקומות ט'-י', סה"כ 4 + ) יח"ד 32 קומות טיפוסיות ( מ" ר לקומה). - הקלה לניוד שטחים 210 מ"ר לדירה (כ- 52.5 מ"ר לקומה) המותרים ל כ– 100 מ"ר לדירה ( 25 על הגג: מ- דירות דופלקס, 4 הלא מנוצלים מזכויות של קומות טיפוסיות, לקומת גג, לצורך הגדלת שטח של חדרים על הגג ל- . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית , אשדוד 36 ביאליק ברחוב: 2071 בגוש: 219 מ"ר. חלקה: 110 בשיעור של כ- . שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס- 08-9238619 בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון: 8:30 - 11:00 מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות 47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ בס"ד מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף 1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 603-0590729 שם התכנית: מתחם סוהו, רח' האורגים, אשדוד 47 תשריט - 74 גרסת התכנית: הוראות - לחוק התכנון 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף (להלן: "החוק"), כי במשרדי 1965 והבניה, התשכ"ה – הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד מופקדת תכנית 603-0590729 מתאר מקומית מס': איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים איחוד וחלוקה: בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בניה והרשאות: היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית האורגים מצפון: רחוב X: 168013 קואורדינטה Y: 635384 קואורדינטה גושים וחלקות: מוסדר: .148 , 147 , 88 חלקות במלואן: 2453 גוש: מטרת התכנית: א. יצירת מתחם משולב של תעסוקה, מגורים, שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן תחנת תדלוק (קיימת). עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעודי הקרקע מאזור משולב לתעשייה עתירת ידע, משרדים ומסחר ואזור תעשייה ואחסנה, לייעודי: אזור מגורים ב', אזור מגורים ד', מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרך מוצעת. ב. קביעת התכליות והוראות הבניה לכל ייעוד קרקע, לרבות זכויות בנייה, צפיפות, מרווחים, גובה מבנים, הנחיות עיצוב ובינוי. ג. התווית דרכים חדשות. ד. קביעת הוראות לפיתוח השטח. ה. קביעת הנחיות סביבתיות. 43 / 114 / 03 / 3 החלפה 62 / 101 / 02 / 3 החלפה 2026 / מק/ 3 החלפה 114 / 03 / 3 החלפה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, אזור התעשייה הצפוני, שדרות בן גוריון מדרום: ויצמן ממערב: רחוב ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ז. קביעת שלבים וההתניות לביצוע. ח. קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה.

קוסמטיקאית

שונות ספריה לח. ילדים/נוער, שולחן, כוורת, קלפות, שמור מאוד, צבע קרם 054-3553233

פדיקור רפואי בשיטה ייחודית שיקום כף הרגל טיפול ציפורן חודרנית יבלות פטרת ציפורניים גם לסכרתיים שירות זה ניתן רק בבית הלקוח!

שידות וטואלט 2 + למכירה חדר שינה 052-3604926 ' בצבע בג

שולחן לסלון בצבע בג' + מזנון לסלון 052-3604926

052-8285360 למכירה תכולת בית

+ כיור + שייש + מראה + ארון אמבטיה ש"ח מצב חדש, ילקוטי בית 800 ברז כסאות מעור 4 , ספר במחיר מציאה 055-9627007 הפוך לפינת אוכל כורסאות מעוצבות במחיר מציאה, 2 ש"ח 750 כאות 6 + שולחן גינה 055-9627007 ש"ח, מחשב 400 מזנון בופה ויטרינה 350- " ב 26 מסך ענק HDMI ש"ח 150 מסכים לבן וכסוף 2 , ש"ח 055-9627007 סכיני 5 , ש"ח 120 מנגלים חשמליים 2 ש"ח, מכונת 250 שף מאיר אדוני 300 ש"ח, נברשות לסלון 300 נספרסו 055-9627007 ש"ח טואלט, מזנון + שידות 2 + חדר שינה 052-3604926 שולחן + לסלון עבודה דרוש מתנדב לצביעת קירות עבור 053-3987325 משפחה נזקקת

054-6602814 מילן באישור משרד הבריאות

פייטן

לאירוע מושלם!

יונתן עדי פייטן וזמר

לכל סוגי האירועים ברית מילה עליה לתורה חנוכת בית

הילולות ועוד... הכנסת ספר תורה שבתות חתן

053-487-5518

חייגו ותחגגו...

מעוניינת לעבוד במשק בית 053-3506016

עורכי דין

זריזה, יסודית, אמינה, מעוניינת לעבוד ש"ח 60 , המלצות וניסיון + במשק בית לא בשבת 050-8584448 לשעה גישור

גלילי-דגן משרד עורכי דין ונוטוריון Galili & Dagan law office & notary d g 77154 , אשדוד 5517 , ת.ד. 49 רח' רוגוזין Tel . 08-8551555 טל. Fax . 08-8678555 פקס. e - mail : galilidagan @ walla . com שנים - 25 - ניסיון מעל

הסוף לטרמיטים

רכב

CX-5 למכירה מזדה

,2015 שנת יד שניה קילומטראז' נמוך ק״מ 91,500 רק

נהגת יחידה, מטופל בחברה

052-3290477 לא בשבת

31

1.9.2023

Made with FlippingBook Ebook Creator