השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

1.9.2023 43 / 114 / 03 / 3 החלפה 62 / 101 / 02 / 3 החלפה 2026 / מק/ 3 החלפה 114 / 03 / 3 החלפה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, אזור התעשייה הצפוני, שדרות בן גוריון מדרום: ויצמן ממערב: רחוב להשכרה 50 יחי׳ דיור 2 ברובע ט״ו מרפסת, כניסה מיידית + מ״ר ₪ 3,500 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה מ"ר 120 חד' 4 ברובע י"א 1/9/23 מרפסת, כניסה + ₪ 4,900 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד' 2 ברובע ט' סטודיו כניסה מיידית ₪ 2,600 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה מ"ר, ללא 100 חד' 4 ברובע ו' ממ"ד, ללא מרפסת, מיידי ₪ 4,400 תיווך רפי 050-274-4566 1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 603-0590729 שם התכנית: מתחם סוהו, רח' האורגים, אשדוד 47 תשריט - 74 גרסת התכנית: הוראות - לחוק התכנון 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף (להלן: "החוק"), כי במשרדי 1965 והבניה, התשכ"ה – הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד מופקדת תכנית 603-0590729 מתאר מקומית מס': איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים איחוד וחלוקה: בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בניה והרשאות: היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000301403 מס' בקשה ברישוי זמין: 20231104 בקשה מס': 4960 תיק בנין: 120 /במ/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' אשדוד מהות הבקשה: תוספת חדרים ומרפסת לדירה בקומה א' בבניין 7 המבקש: אהרן יקטר מעונו: מאיר בעל הנס קומות על גבי קומת קרקע. הבקשה כוללת הורדת עמודים לקרקע. מהות הקלות: הקלה מקו בניין 4 מגורים קיים בן מאיר ברחוב: 472 בגוש: 84 מ' המותרים לצורך בניית מרפסת, לפי הנמוך מבניהם. חלקה: 2 ועד 40% קדמי במסגרת . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד , אשדוד 7 בעל הנס בודקת 8:30 - 11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת על הרואה עצמו moranda@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-9238991 רישוי: מורן דבדה טלפון: נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך להשכרה סטודיו ברובע ה' אחד העם, כניסה מיידית ₪ 2,700 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה ,1 חד' קו" 4 בנורדאו ברובע א' כניסה מיידית ₪ 4,200 תיווך רפי 050-274-4566 דירות/סטודיו להשכרה חד' ברובע י"א כניסה מיידית 3 דירת 052-2622200 סטודיו בי"א, שורה ראשונה לים מרוהט, 054-4550522 ,054-9522755 מיידי סטודיו חדר אחד ברובע ד', קו ראשון לים, 052-6665627 נקי ומסודר חד' ברובע י"א רח' הר ציון, 2 סטודיו 052-2704547 מרוהט, כניסה מיידית 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 7/3 המבקש: אינה קאן מעונו: הנביא עובדיה 20231135 בקשה מס': 4091 תיק בנין: 117 הקלה מתכ' מפורטת מס' מק/ קומות. 4 שבקומת קרקע בבית משותף קיים בן 3 אשדוד מהות הבקשה: תוספת ממ"ד ושינויים פנימיים לדירה מס' מ' במקום 1.70 . הקמת ממ"ד בהבלטה מקו בניין קדמי 1 הבקשה כוללת סימון בניה עתידית לאגף שלם. מהות ההקלה: לחומרי גמר של חזיתות טיח במקום פסיפס. חלקה: 9 /במ/ 3 . הקלה מתכנית 2 . 2/9 / /במ 3 מ' מותרים לפי תכנית 5.0 . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, , אשדוד 3 הנביא עובדיה ברחוב: 2400 בגוש: 10 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל: 08 - 8677810 , מס' פקס - 08 - 9568127 בודקת רישוי: גלינה ליפוביץ טלפון: 8:30 - 11:00 . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות Galinali@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000297192 , מס' בקשה ברישוי זמין: 20230817 , בקשה מס': 4715 תיק בנין: 2000 /מק/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' קומות 10 אשדוד. מהות הבקשה: הסדרת מצב קיים לבניין בן 36 המבקש: אורית מרסל אצראף מעונו: ביאליק דירות בקומה ח' והפיכתם לדירות טיפוסיות במקום 4 . ביטול מדרגות עלייה לחדרים על הגג ל- 1 חדרים על הגג: + . תוספת 3 . הגדלת שטח דירות דופלקס בקומה טי ע"י צירוף חדרים שהיו שייכים לדירות בקומה ח'. 2 דירות דופלקס. 8 + ) יח"ד 3 . הבניין המבוקש הוא בן קומת קרקע חלקית ( 4 שטח עיקרי לקומה י' (קומה שנייה של דירות דופלקס). יח"ד. מהות ההקלה: - הקלה מגודל של חדרים 39 דירות דופלקס בקומות ט'-י', סה"כ 4 + ) יח"ד 32 קומות טיפוסיות ( מ" ר לקומה). - הקלה לניוד שטחים 210 מ"ר לדירה (כ- 52.5 מ"ר לקומה) המותרים ל כ– 100 מ"ר לדירה ( 25 על הגג: מ- דירות דופלקס, 4 הלא מנוצלים מזכויות של קומות טיפוסיות, לקומת גג, לצורך הגדלת שטח של חדרים על הגג ל- . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית , אשדוד 36 ביאליק ברחוב: 2071 בגוש: 219 מ"ר. חלקה: 110 בשיעור של כ- . שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס- 08-9238619 בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון: 8:30 - 11:00 מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי tatianasa@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 יום מפרסום זה. 15 להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000272870 בקשה רישוי זמין: 20231103 בקשה מס': 5398 תיק בנין: 1/14 / /במ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' אשדוד מהות בקשה: הרחבת חדר מגורים ע"ח מרפסת קיימת בקומה 15 המבקש: ברנשטיין ישראל מעונו: קארו יוסף קומות מהות 2 בבניין של 8 ראשונה ותוספת חדר כביסה בקומה ב' והוספת חדר מדרגות יציאה לגג בדירה מספר לעליית הגג 3 . הקלה לניוד שטחים מקומה 2 קומות ועליית גג. 3 קומות ל- 3 . הקלה במניין הקומות מ- 1 ההקלה: . כל המעוניין יוכל , אשדוד 15 רבי יוסף קרו ברחוב: 2384 בגוש: 113 מ' מהשטחים הנותרים. חלקה: 2.20 בשטח של https://www.ashdod.muni.il : לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , 08-9238749 בודקת רישוי: עדן עזריאלי טלפון: 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור edenaz@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 מס' פקס- יום 15 הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה מפרסום זה. ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות .1989 לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 7/3 המבקש: אינה קאן מעונו: הנביא עובדיה 20231135 בקשה מס': 4091 תיק בנין: 117 הקלה מתכ' מפורטת מס' מק/ קומות. 4 שבקומת קרקע בבית משותף קיים בן 3 אשדוד מהות הבקשה: תוספת ממ"ד ושינויים פנימיים לדירה מס' מ' במקום 1.70 . הקמת ממ"ד בהבלטה מקו בניין קדמי 1 הבקשה כוללת סימון בניה עתידית לאגף שלם. מהות ההקלה: לחומרי גמר של חזיתות טיח במקום פסיפס. חלקה: 9 /במ/ 3 . הקלה מתכנית 2 . 2/9 / /במ 3 מ' מותרים לפי תכנית 5.0 . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, , אשדוד 3 הנביא עובדיה ברחוב: 2400 בגוש: 10 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל: 08 - 8677810 , מס' פקס - 08 - 9568127 בודקת רישוי: גלינה ליפוביץ טלפון: 8:30 - 11:00 . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות Galinali@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000297192 , מס' בקשה ברישוי זמין: 20230817 , בקשה מס': 4715 תיק בנין: 2000 /מק/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' קומות 10 אשדוד. מהות הבקשה: הסדרת מצב קיים לבניין בן 36 המבקש: אורית מרסל אצראף מעונו: ביאליק דירות בקומה ח' והפיכתם לדירות טיפוסיות במקום 4 . ביטול מדרגות עלייה לחדרים על הגג ל- 1 חדרים על הגג: + . תוספת 3 . הגדלת שטח דירות דופלקס בקומה טי ע"י צירוף חדרים שהיו שייכים לדירות בקומה ח'. 2 דירות דופלקס. 8 + ) יח"ד 3 . הבניין המבוקש הוא בן קומת קרקע חלקית ( 4 שטח עיקרי לקומה י' (קומה שנייה של דירות דופלקס). יח"ד. מהות ההקלה: - הקלה מגודל של חדרים 39 דירות דופלקס בקומות ט'-י', סה"כ 4 + ) יח"ד 32 קומות טיפוסיות ( מ" ר לקומה). - הקלה לניוד שטחים 210 מ"ר לדירה (כ- 52.5 מ"ר לקומה) המותרים ל כ– 100 מ"ר לדירה ( 25 על הגג: מ- דירות דופלקס, 4 הלא מנוצלים מזכויות של קומות טיפוסיות, לקומת גג, לצורך הגדלת שטח של חדרים על הגג ל- . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית , אשדוד 36 ביאליק ברחוב: 2071 בגוש: 219 מ"ר. חלקה: 110 בשיעור של כ- . שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס- 08-9238619 בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון: 8:30 - 11:00 מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי tatianasa@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 יום מפרסום זה. 15 להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000272870 בקשה רישוי זמין: 20231103 בקשה מס': 5398 תיק בנין: 1/14 / /במ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' אשדוד מהות בקשה: הרחבת חדר מגורים ע"ח מרפסת קיימת בקומה 15 המבקש: ברנשטיין ישראל מעונו: קארו יוסף קומות מהות 2 בבניין של 8 ראשונה ותוספת חדר כביסה בקומה ב' והוספת חדר מדרגות יציאה לגג בדירה מספר . כל המעוניין יוכל , אשדוד 15 רבי יוסף קרו ברחוב: 2384 בגוש: 113 מ' מהשטחים הנותרים. חלקה: 2.20 בשטח של https://www.ashdod.muni.il : לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , 08-9238749 בודקת רישוי: עדן עזריאלי טלפון: 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור edenaz@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 מס' פקס- יום 15 הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה מפרסום זה. .1989 לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 7/3 המבקש: אינה קאן מעונו: הנביא עובדיה 20231135 בקשה מס': 4091 תיק בנין: 117 הקלה מתכ' מפורטת מס' מק/ קומות. 4 שבקומת קרקע בבית משותף קיים בן 3 אשדוד מהות הבקשה: תוספת ממ"ד ושינויים פנימיים לדירה מס' מ' במקום 1.70 . הקמת ממ"ד בהבלטה מקו בניין קדמי 1 הבקשה כוללת סימון בניה עתידית לאגף שלם. מהות ההקלה: לחומרי גמר של חזיתות טיח במקום פסיפס. חלקה: 9 /במ/ 3 . הקלה מתכנית 2 . 2/9 / /במ 3 מ' מותרים לפי תכנית 5.0 . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, , אשדוד 3 הנביא עובדיה ברחוב: 2400 בגוש: 10 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות Galinali@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000297192 , מס' בקשה ברישוי זמין: 20230817 , בקשה מס': 4715 תיק בנין: 2000 /מק/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' קומות 10 אשדוד. מהות הבקשה: הסדרת מצב קיים לבניין בן 36 המבקש: אורית מרסל אצראף מעונו: ביאליק דירות בקומה ח' והפיכתם לדירות טיפוסיות במקום 4 . ביטול מדרגות עלייה לחדרים על הגג ל- 1 חדרים על הגג: + . תוספת 3 . הגדלת שטח דירות דופלקס בקומה טי ע"י צירוף חדרים שהיו שייכים לדירות בקומה ח'. 2 דירות דופלקס. 8 + ) יח"ד 3 . הבניין המבוקש הוא בן קומת קרקע חלקית ( 4 שטח עיקרי לקומה י' (קומה שנייה של דירות דופלקס). יח"ד. מהות ההקלה: - הקלה מגודל של חדרים 39 דירות דופלקס בקומות ט'-י', סה"כ 4 + ) יח"ד 32 קומות טיפוסיות ( מ" ר לקומה). - הקלה לניוד שטחים 210 מ"ר לדירה (כ- 52.5 מ"ר לקומה) המותרים ל כ– 100 מ"ר לדירה ( 25 על הגג: מ- דירות דופלקס, 4 הלא מנוצלים מזכויות של קומות טיפוסיות, לקומת גג, לצורך הגדלת שטח של חדרים על הגג ל- . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית , אשדוד 36 ביאליק ברחוב: 2071 בגוש: 219 מ"ר. חלקה: 110 בשיעור של כ- . שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס- 08-9238619 בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון: 8:30 - 11:00 מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי tatianasa@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 יום מפרסום זה. 15 להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000272870 בקשה רישוי זמין: 20231103 בקשה מס': 5398 תיק בנין: 1/14 / /במ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' אשדוד מהות בקשה: הרחבת חדר מגורים ע"ח מרפסת קיימת בקומה 15 המבקש: ברנשטיין ישראל מעונו: קארו יוסף קומות מהות 2 בבניין של 8 ראשונה ותוספת חדר כביסה בקומה ב' והוספת חדר מדרגות יציאה לגג בדירה מספר לעליית הגג 3 . הקלה לניוד שטחים מקומה 2 קומות ועליית גג. 3 קומות ל- 3 . הקלה במניין הקומות מ- 1 ההקלה: . כל המעוניין יוכל , אשדוד 15 רבי יוסף קרו ברחוב: 2384 בגוש: 113 מ' מהשטחים הנותרים. חלקה: 2.20 בשטח של https://www.ashdod.muni.il : לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , 08-9238749 בודקת רישוי: עדן עזריאלי טלפון: 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור edenaz@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 מס' פקס- יום 15 הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה מפרסום זה. הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף 30

להשכרה מ"ר, 40 בתל חי חנות/משרד שירותים, מיידי + משופץ ש"ח 4,000 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה מ"ר קרקע 100 בא.ת. מ"ר גלריה 50 + ₪ 7,500 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, קומת 380 ברח' הטיילת קרקע, לכל מטרה, מיידי ₪ 26,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה 180 ברח' הטיילת מ"ר, קומת קרקע ₪ 13,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, 42 משרד רובע א' מרוהט, עם חלוקה, נוף לים, מזגן, חניה, ₪ 3800 לא בשבת 050-8699039 להשכרה חנות/משרד ברובע א׳, מטר כולל מזגן, 21 שירותים, כיור תיווך 054-4634719 להשכרה מ"ר, 70 סטודיו מרווח, מרפסת ₪ 3700 מיידי לא בשבת 050-8699039 3 להשכרה סטודיו בט"ו חד', מרפסת (לא מרתף), מיידי, מתאים לזוג ₪ 4300 לא בשבת 050-8699039 להשכרה וילה + ' חד 5 ברובע ט"ו בריכת שחייה, פינוי מיידי ₪ 12,00 0 לא בשבת 050-8699039 עסקים

מחסנים, משופצים לחלוטין כולל מקום למשרד 2 מ“ר, ניתן להשכיר בנפרד 100 כל אחד מתאים גם למשרדים או לגלריה, קומה ראשונה )לא קרקע(

האורגים מצפון: רחוב X: 168013 קואורדינטה Y: 635384 קואורדינטה

Made with FlippingBook Ebook Creator