השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

גלילי-משאש בלי חשבון מנחם

2013־ רק לאחרונה גילה חליווה הסכם התקשרות סודי שנחתם ב והוסתר ממנור וממנו, בין חברת ״סטאר־בר״ שבבעלות בן זקן אלף שקל 350־ ונניקשווילי לבין ״לי־דה״, המזכה את סטאר־בר ב עבור כל יחידת דיור נוספת שתאושר. ההסכם החשאי, נטען בבקשה, "חשף את האינטרס האמיתי שהיה לבעלי השליטה לאפשר ל״לי־ דה״ להפר את ההסכמים עם מנור" ואת הסיבה לאי נקיטת פעולות מיליון שקל 21.5־ מצידה ועמידה על זכויותיה החוזיות, המוערכות ב

מיליון שקל נוספים שולמו 2 אחרת מולה, כאשר לבן זקן במזומן במסגרת עסקה שלישית שאינה קשורה לחברת "מנור". בבקשה מתאר חליווה דרכים נוספות שבהן בן זקן דאג לכאורה לאינטרס הפרטי שלו על חשבון זה של מנור בנוגע לשתי העסקאות ומתואר האופן שבו הוא "מערבב" בין האינטרסים שלו ושל החברה. כך למשל, נטען שלאחד מהסכמי המכר מול ש.ס אדיר 13־ הוכנס סעיף לפיו מנור תפצה אותה ב מיליון שקל אם העסקה למכירת המגרש תבוטל, כביכול עבור "השתתפות בעלויות מימון". אלא, שלפי הבקשה,"כל המצג בעניין עלויות המימון הוא 'בלוף אחד גדול'" - והן כלל לא היו קשורות לעסקה אלא חלק ממהלך מתוכנן שאפשר לבן זקן לקבל מש.ס אדיר הלוואה אישית, שהוסתרה (מכספים שהיא לוותה מגורם חוץ בנקאי). בנוסף, חשף אסולין בפני חליווה שבן זקן מכר לש.ס אדיר מאחורי יח"ד במגרש שבבעלות מנור, כאשר 16 גבו התמורה שולמה באמצעות ויתור על ריבית מיליון שקל, שבן זקן היה חייב 8 בגובה לש.ס אדיר על אותה הלוואה פרטית, ומי שלמעשה מימנה זאת הייתה חברת ״מנור״. חליווה טוען עוד שגילה לאחרונה מסמך שחשף ערבוב נוסף בין עסקיו של בן זקן, מיליון שקל, 10 הקשור להלוואה בגובה שלקחה חברה פרטית אחרת בשם ״סדה״ שבבעלות בן זקן ונניקשווילי מש.ס אדיר. לטענת חליווה, חלק מהתמורה על רכישת מגרש ממנור שולמה באמצעות קיזוז סכום ההלוואה שלקחה סדה, סכום שנגרע ממנור. עוד נטען שבן זקן ונניקשווילי הסתירו מיליון שקל 10 מרשויות המס את אותם שחברת ש.ס אדיר שילמה ל״סדה״, כאשר מנור דיווחה שהעסקה למכירת המגרש בוצעה 37.8 מיליון שקל, במקום 27.8 במחיר של מיליון שקל. "מעשה חמור זה - שלכאורה הינו פלילי לחלוטין - חשף ועודנו חושף את החברה לסנקציות פליליות", נטען בבקשה. במקרה אחר, נטען שבן זקן קידם באופן הסכם הכולל פיצוי כספי 2012־ מחשיד ב ומתן שטחי מסחר לש.ס אדיר לאחר ביטול הסכם למכירת מגרש. חליווה טוען שלימים,

זה חברות אחרות בעלות זכויות במע"ר דרום התלוננו על הפגיעה החמורה בהן. יתרה מזאת נטען בבקשתו של חליווה, כי בן זקן נחשב בעל השפעה על גורמי התכנון באשדוד, ואף השתתף בעצמו כתף אל כתף לצידו של אמסילי בעל חברת "לי-דה" בדיון בוועדה המחוזית, וסיוע לכך שהתוספת של יאושרו בוועדה, למרות הפגיעה בחברת 77 "מנור" שבה שותף חליווה. בהמשך חושף עמיר קורץ כתב ״כלכליסט״ מתוך כתב התביעה: "חליווה טוען שלא בכדי העניק בן זקן "סיוע אקטיבי" לאישור התוכנית על אף שפגעה במנור והפחיתה מזכויות הבניה שלה. לדבריו, רק לאחרונה הוא גילה הסכם והוסתר 2013־ התקשרות סודי שנחתם ב ממנור וממנו, בין חברת סטאר־בר שבבעלות בן זקן ונניקשווילי לבין לי־דה, המזכה את אלף שקל עבור כל יחידת 350־ סטאר־בר ב דיור נוספת שתאושר. ההסכם החשאי, נטען בבקשה, "חשף את האינטרס האמיתי שהיה לבעלי השליטה לאפשר ללי־דה להפר את ההסכמים עם מנור" ואת הסיבה לאי נקיטת פעולות מצידה ועמידה על זכויותיה החוזיות, מיליון שקל. 21.5־ המוערכות ב המקרה השני המועלה בבקשה נוגע לעסקאות למכירת שני מגרשים של מנור לחברת ש.ס אדיר מאשדוד. רק לאחרונה חליווה גילה, לטענתו, מיליון שקל 8 כי "נציגי ש.ס אדיר שילמו לג'קי במזומן 'מתחת לשולחן' במסגרת שלוש עסקאות מיליון שקל מתוך הסכום המזומן 6 שונות, כאשר שולם לג’קי בגין שתי עסקאות שחברת ש.ס אדיר ערכה עם מנור". לטענת חליווה, "במקום שמיליוני שקלים ישולמו לקופת מנור כחלק גלוי ורשמי מהתמורה האמיתית וגם ידווחו כדין לרשויות המס, שולמו כספים נוספים בהיחבא, ישירות לכיסו של ג’קי (ומשמע שגם לכיסו של אברהם)". למידע הדרמטי נחשף חליווה מלא אחר מבעל השליטה לשעבר בש.ס אדיר סמי אסולין (תמלול הקלטת השיחה ביניהם מצורף לבקשה) וגם קיבל ממנו מסמכים לחיזוק הטענות. בבקשה נטען שעל פי עדות אסולין, בן זקן קיבל ממנו ומשותפו דאז "מזוודות של מיליון שקל ב"שחור" במסגרת עסקה 2 :" כסף מיליון שקל במזומן בעסקה 4־ אחת מול מנור ו

קומות שנבנו על המגרש אותם רכש 31 שני המגדלים בני יהודה אמסילי מחברת ׳מנור׳

פנייתו של מוריס חליווה לבית המשפט חושפת לראשונה מידע חמורי עם עדויות ומסמכים שהשיג חליווה, התומכים לכאורה בטענתו לביצוע מעשי גזל ותרמית פליליים מצד בן זקן. הבקשה שהוגשה ע"י עורכי הדין חן בכר, עו"ד רומן גורלניק ועו"ד ארז דר לולו, ממשרד ליפא מאיר, מתמקדת בעסקאות שעשתה חברת "מנור" בהובלת ג'קי בן זקן למכירת מגרשים במתחם מע"ר לפני כמה שנים, הטענות החוזרות בבקשה לבית המשפט הן, שבכמה מקרים בן זקן פעל בסתר מול החברות הרוכשות באופן בו הוא ניסה למקסם את התמורה האישית שיקבל ביחד עם נניקשווילי על חשבון מנור, באופן שגזל מחברת "מנור" .₪ כשמונים מיליון בתביעתו מפרט חליווה מספר מקרים, הראשון המועלה בבקשה הוא בעסקאות שביצעה חברת "מנור" עם חברת "לי- 2009 בשנת דה" בבעלות יהודה אמסילי. חברת "מנור" מכרה לאמסילי שני מגרשים עם זכויות יחידות דיור 53 לבניית שלושה בניינים עם כל אחד. בהסכם המכר נכתב שהתנאי למכירה ייאסר על חברת "אמסילי" להגיש תוכנית להוספת יחידות דיור, כי הדבר עלול לפגוע באינטרסים של "מנור" המחזיקה עוד מגרשים במתחם. בניגוד להסכם, הגישה חברת "לי דה" שבבעלות "אמסילי" תוכנית לוועדה יחידות 77 המחוזית וביקשה תוספת של דיור, בקשה המהווה הפרת ההסכם, למרות הפגיעה הקשה בחברת "מנור, היא סירבה להגיש התנגדות לוועדה המחוזית. לעומת

23.6.2023

12

Made with FlippingBook Ebook Creator