עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

האישה בריאות לחקר המרכז של אימי זמן נקודת באותה " . ג " באב במחלקה היחידה האישה הייתה ברקלי באוניברסיטת לפיזיולוגיה ביקורת לה הייתה . בקליפורניה האקדמיה שבו האופן על נוקבת כאשר . לנשים התייחסה הגברית המציאה היא 1978 - ב לישראל עלתה כפליאונתולוגית מחדש עצמה את לעצמות חדשות מעצמות עברה וכך ." ישנות את כתבה גולדסמיט שבו בזמן - לבתי הלכו בדווים ילדים , ספרה את רעו לרוב הן – ילדות לא אך , ספר . המשפחה של והכבשים העיזים משמעותיים שינויים חלו מאז הבולטים אחד , הבדווית בחברה הנשים במספר גידול הוא שבהם חלקן כאשר , השכלה הרוכשות אקדמיים תארים מסיימות אף . מתקדמים מן אחת כי נזכרת צוויקל ' פרופ לפני הייתה שלה הסטודנטיות זו . בילדותה עיזים רועת שנה 20 ,' וג ' אליג אלסאנע עמאל הייתה מוכרת ופעילה דוקטורנטית . הבדווית בקהילה הספר את פרסמה היא כאשר על שמרה צוויקל , אימה שכתבה אך שפות בשלוש המקורי הטקסט היא מיופה " : פמניסטי סיום הוסיפה תרופות ורוקחת בוטניקאית עתה ." בנגב פה גדלו שתמיד מצמחים לבדווים שיש המסורתי הידע , אגב ותרופות המדבר צמחי אודות פרויקטים לקידום מסייע טבעיות זכה עצמו הספר . יזמות של מסוימים מקווה וצוויקל , שיווקית להצלחה הרווחים מן מלגות קרן לייסד נשים עידוד לטובת מכירתו שהניבה

, פילים חיו שנים מיליוני כמה לפני שהיה אגם יד - על ותנינים ירפות ' ג . היום של הערבה בשטח המאוחרות 70 - ה בשנות ביצעה הקודמת המאה של ( מאובנים חוקרת ) הפליאונתולוגית במטרה חפירות גולדסמיט נעמי ר " ד עצמות בפרט , מאובנים לחפש היא החפירות בשטח . פילים של בדואיות אחיות שתי עם התיידדה עזרו והן , כבשים רועות , צעירות החיפושים במלאכת בהתלהבות לה היו שמותיהן . המאובנים אחר גברת " אותה כינו והן וסאפה מיופה ." העצמות סאפה ההתרגשות למרבה , ואכן . פרהיסטורי פיל של לסת מצאה החליטה הזה הממצא בסיס על ספר לכתוב 1981 בשנת גולדסמיט ובעיקר , ילדים יעודד אשר ילדים כתבה היא . במדע להתעניין , ילדות ערבית , באנגלית הטקסט את בדווי אוֹמן על והטילה ועברית מעולם הספר אולם . הספר את לאייר . פורסם לא גולדסמיט של מותה לאחר הרעיון מחדש נולד , 2015 - ב בתה . לאור ספרה את להוציא מן , צוויקל ולי ' ג ' פרופ , נעמי של סוציאלית לעבודה המחלקה לפרסם החליטה , שפיצר שם על חדשים איורים עם הספר את המאיירת את כך לשם וגייסה זו " . צרפתי נורית , הפרסים זוכת ולהנציח אימי את לכבד דרך הייתה . צוויקל ' פרופ אומרת ," זכרה את שלה הדוקטורט את עשתה אימי " בעודה העצמות של בפיזיולוגיה מוסיפה ," ילדים ארבעה מגדלת והמנהלת המייסדת שהיא , צוויקל

. במדע לעסוק צעירות גיל - בר - צוויקל - גולדסמיט משפחת : מרשים גוריוני - בן ייחוס בעלת היא , גולדסמיט ון ' ג ' פרופ , ולי ' ג של אביה למדעי לפקולטה השתייך המחלקה ממייסדי והיה הבריאות הנושאת מלגות קרן . לאפידמיולוגיה פרסים היום עד מחלקת שמו את בתחומים מצטיינים לסטודנטים האפידמיולוגיה לתחום הקשורים האם . והתעסוקתית הסביבתית מחברת , גולדשמיט נעמי ר " ד שיתוף קיימה , המקורי הספר המחלקה עם הדוק אקדמי פעולה של בנם , גיל - בר אלעד . לגיאולוגיה הוא גם ) גיל - בר שמואל ר " וד ולי ' ג סטודנט הוא ( גוריון - בן של בוגר על לרפואה הספר - בבית לרפואה עינב ר " ד . גולדמן וארווינג ויס ' ג שם היא , לי ' וגו שמואל של בתם , פרידמן . עסקים למינהל במחלקה סגל חברת צוויקל ממשפחת בנות ארבע עוד גוריון בן באוניברסיטת למדו גיל - בר דופן יוצא סיפור לכם והרי , בנגב באוניברסיטה דורות שלושה על – גדולה אחת משפחה שהיא אחת ." גוריון - בן משפחת "

העיתונאית של עטה פרי , הכתבה מתוך לקוחה , גולן פטי ' רפורט רוזלם ' הג '

| אבג 25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online