עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שלושה דורות ו פר אחד

פרי , מק י ילדי הוא פר ' עצמות וגברת מאיופה ' מאוניבר יטת גולד מיט נעמי ר " ד של עטה , בחייה ה פר את לפר ה פיקה לא היא | גוריו - ב ולי ' ג ' פרופ – בתה היא המלאכה את שהשלימה ומי חברת גל ,( בצילו ) גיל - בר צוויקל ( גולד מיט ) את לכבד דר הייתה זו " | לעבודה וציאלית המחלקה צוויקל ' פרופ אומרת ," זכרה את ולהנציח אימי

במדבר קורא |

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online