עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ממליצה הייתי . ומעניין טוב לכתוב מאמרים לקרוא , מאמץ בזה להשקיע . בנושא מקצועיים קורסים ולעבור לקבלת תסייע טובה כתיבה יכולת בעבודות יותר טובים ציונים ." באוניברסיטה ? עליי ידענו שלא דברי חלום הגשמתי שנים כשלוש לפני " . זוגי בן עם צלילה קורס ועשיתי ישן כל לאילת לרדת משתדלים אנחנו מאז . קורונה בימי גם , ולצלול חודשים כמה מקווה ואני מדהימה חוויה היא הצלילה ." יותר מכך ליהנות אוכל שבעתיד

במסגרת , השני התואר בלימודי " חברתית למנהיגות MBA תוכנית תודה מלאת אני , מנדל קרן בשיתוף קלץ פייר ' פרופ התוכנית לראש דבש מיטל , דאז התוכנית ולצוות ההדרכה , הליווי על , נימן ורוית במבט . הדרך כל לאורך וההכוונה שהלימודים לומר יכולה אני לאחור היו בנגב גוריון - בן באוניברסיטת מעשירה , מרתקת חוויה עבורי ." עיניים ופוקחת ? של הכוח מקור מהו המניע הכוח זה . שלי המשפחה " ." בחיים תחום בכל שלי תובענית קריירה משלבי כיצד ? משפחה חיי ע מפנימים ובראשונה בראש " שנולד טבעי דבר זה אשם שרגשות לצידם לחיות ומנסים ההורות עם זקוקה שאני ארגיש תמיד . דרכם ולא לצד שלי הבת עם איכות זמן ליותר יותר להשקיע רוצה שאני התחושה להשתדל צריך . בקריירה ומאמץ זמן ובין משפחה בין שאפשר כמה לאזן גם רחוק להגיע שניתן ולהבין עבודה הכול . בעבודה 24 \ 7 ששקועים מבלי ." גישה של עניין ? בעבודה ל יפוק גור מה הוא הבריאות נושא לרובנו " ובטח בטח , בחיים ביותר החשוב או אישית מצוקה של בעתות לי יש תפקידי מתוקף . משפחתית הבריאות מערכת בנושא רב ידע שעזרתי והתחושה , בארץ הציבורית שהיו רפואית הכוונה לקבל לאנשים מידע להם שהנגשתי או לה זקוקים מעניקה , הכירו שלא חשוב בריאותי ." אדיר סיפוק לי רוצות שהיו ל טודנטיות טיפ ? של ההתמחות בתחומי להתמקצע בתחומי לעסוק שרוצה מי " לדעת חייבת והשיווק הדוברות

עי וק לתחו אות דח מה ? הנוכחי פתח ל " צה בגלי הצבאי השירות " התקשורת לעולם הדלת את לי לתפקיד הדרך את לי וסלל והשיווק , לכך מעבר . כיום עוסקת אני שבו מאוד אהבתי ילדה היותי מאז למגירה אם בין , תוכן ולייצר לכתוב הצלחתי לשמחתי . לפרסום אם ובין שאני לקריירה התחביב את להפוך

בתחומי לע וק שרוצה מי לדעת חייבת והשיווק הדוברות הייתי . ומעניי טוב לכתוב , מאמ בזה להשקיע ממליצה ולעבור בנושא מאמרי לקרוא מקצועיות השתלמויות

כמה לאז להשתדל צרי ובי משפחה בי שאפשר להגיע שנית ולהבי , עבודה ששקועי מבלי ג רחוק של עניי הכול . בעבודה 24 / 7 גישה

." רב סיפוק בה מוצאת ? גוריו - ב אוניבר יטת דווקא למה התלבטתי צ " מגל השחרור לאחר " ומשיחות ראשון לתואר ללמוד היכן - שבבן השתכנעתי רבים מכרים עם ברמה לימודים בין לשלב אוכל גוריון משמעותיים חברה חיי ובין גבוהה שלי המחייה את לממן היכולת לצד – האוניברסיטה לבוגר מיוחדת ותודה ) אחד שהיה אביגל ערן צ " גלגל ושדרן מסלולים לשני נרשמתי .( הממליצים המזרח לימודי , מאוד אותי שעניינו ובמקביל , וממשל ופוליטיקה התיכון למחלקה התקבל שלי הזוג בן למדעי בפקולטה מכונות להנדסת בבאר שנים שש במשך גרנו . ההנדסה ."' ד בשכונה , שבע ? חות ב שהותירו ומרצות מרצי עמרי - הראשון התואר בלימודי " המזרח ללימודי מהמחלקה , ל " ז ניר ואדם עליון בחסד מרצה , התיכון כמה לפני נהרג עמרי . ומיוחד מקסים בנו עם יחד , טרגית בתאונה שנים . מאוד וגדולה קשה אבדה . הצעיר

אית מתמודדת שאת אתגרי ? הנוכחי תפקיד בתוק אותנו אילץ הקורונה משבר " במערך העבודה אופן כל את לשנות לעבוד ולעבור , מכבי של הדוברות .' חירום מצב ' ובמעין גבוה בקצב עולמית מגפה של ודאות האי תנאי ומהיר יעיל מענה מאיתנו מצריכים במקביל , צפויות בלתי להתרחשויות ולחשוב יצירתיים להיות לצורך לחדש להמשיך כדי לקופסה מחוץ . התקשורתי הסיקור את ולהוביל בימי לעבוד גדולה זכות זו עבורי כמו חדשני בריאות בארגון קורונה ולהביא המאבק בחזית שנמצא מכבי את התקשורתית הבמה לקדמת ." שלו החשובה הציבורית העשייה יח י ומנהלת דוברת היית לא א ? להיות רוצה היית מה , ציבור במגזר שיווק מנהלת - במציאות " ." זמרת – בחלומי . הציבורי

| אבג 23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online