עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פינת גוריו - ב יהודה ב שני ותואר ראשו תואר שפיר יימה רות מנהלת היא וכיו , גוריו - ב באוניבר יטת בריאות שירותי מכבי של הציבור יח י | תוכ ולייצר לכתוב אהבה בילדותה | לחיקוי שלה המודל הוא יהודה ב אליעזר

, השיווקי התוכן כמנהלת לשמש כדי במנהל שני תואר ללימודי במקביל ש " ע לניהול בפקולטה עסקים קודמה כשנה לאחר . גלייזר גילפורד הדיגיטלי השיווק מנהלת לתפקיד הייתה במסגרתו האוניברסיטה של בדיגיטל השיווק ערוצי על אחראית . החברתיות וברשתות ובסיומו , סוף יש טוב דבר לכל חזרה הסטודנטיאלי הפרק של היא . למשפחתה קרוב , הארץ למרכז בריאות שירותי למכבי הצטרפה יחסי מנהלת לתפקיד ומונתה שהיא תפקיד , הארגון של הציבור האחרונות וחצי בשנתיים ממלאת לעבוד גדולה גאווה ומרגישה " כמו וחדשני מוביל , חשוב בארגון ." אלה בימים בייחוד – מכבי

וממשל ופוליטיקה התיכון המזרח שניהם , עסקים במנהל שני ותואר . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת התקשורת עולם ובין בינה הקשר בגלי הצבאי שירותה במהלך נוצר החדשות במחלקת ככתבת , ל " צה . והחוץ הבריאות תחומי על בדגש התחילה הצבאי שירותה בתום באוניברסיטת ראשון לתואר ללמוד תחילת לאחר כחודש . גוריון - בן דובר של במשרדו התייצבה התואר איך אותו ושאלה הסטודנטים אגודת . בתפקיד אותו להחליף תוכל ומתי , חודשים כמה לאחר ניתנה התשובה המדיה ומנהלת לדוברת כשנבחרה . כשנתיים במשך האגודה של - על גויסה הראשון התואר סיום עם האוניברסיטה של השיווק יחידת ידי

מזדמנים אורח עוברי תשאלו אם השם למשמע בראשם עולה מה שאצל ייתכן ," יהודה בן אליעזר " של אסוציאציה תופיע חלקם רות בעיני . גדולה בעיר סואן רחוב - בן אוניברסיטת בוגרת , שפיר דוגמה הוא יהודה בן , בנגב גוריון שנתפס , חזון להפיכת מדהימה ואפילו אפשרי כבלתי רבים בעיני כמי " . ונושמת חיה למציאות , הזוי העברית בשפה בכתיבה שעוסקת בכל אותי שמרגש פלא זה למחייתה . אומרת היא ," מחדש פעם לילדה ואם נשואה , 32 בת , שפיר בראשון מתגוררת , שנתיים בת יחסי כמנהלת ומשמשת לציון . בריאות שירותי מכבי של הציבור בלימודי ראשון תואר בוגרת היא

ארגונית תקשורת |

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online