עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

, דורשת נאה מקיימת נאה

אני ומדע מגדר על אותי כששואלים צריכה האיכות . רלוונטי לא שזה אומרת לא , טובים חוקרים צריך . המדד להיות מינם מה משנה לשנת לכימיה נובל פר כלת , יונת עדה ' פרופ מטע כבוד לאות דוקטור תואר בעלת , 2009 מראיו לקוח ) בנגב גוריו - ב יטת אוניבר ( " אמ לאתר

ואת התשוקה את בה שיש מי פסגה כל לכבוש תוכל , השאיפה ראש מקו ממלאת , זוהר חפצי ר " ד הבוגר אות בעלת , שבע באר העיר בנגב גוריו - ב יטת אוניבר מטע ( ה ' ברנז מהמגזי לקוח )

את רומסת היא אם לשגשג יכולה לא מדינה אף את מעצמה ומונעת מהנשים שמגיע הפוטנציאל מהאוכלוסייה חצי של התרומה הראשונה הגברת לשעבר , אובמה מישל הדי עורכת ( מאקו באתר הנשי מערו לקוח ) ב " ארה של

' אחרת ארץ לי אין ' יותר הרבה זה זהו , בשיר משורה להוביל שחייב מוטו בהתמודדות אותנו , חברתי אתגר כל עם ביטחוני או כלכלי , ביבאי בר אורנה הראשונה האלופה הבוגר אות בעלת , ל " בצה מטע גוריו - ב יטת אוניבר ליידי " מ לקוח ) (" גלוב

המקסימום את הפיקי ניצול ידי על מעצמך האפשרויות ניצוצות והפנימיים הזעירים הישגיות של ללהבות ראשת , מאיר גולדה ישראל של הרביעית הממשלה

נעשית שהאישה מרגע מתעלה היא , לגבר שווה עליו

? טוב כך כל נשים כותב אני איך ... גבר על חושב אני ואחריות הגיון מחסיר ואז מלווי ' הדמות מפי ," שיש טוב הכי " רט ה מתו ) ( ו ניקול ק ' ג של בליהוקו ' יודול

ראשת , ר ' תאצ מרגרט בעבר בריטניה ממשלת

חופשית במה | 26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online