עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נצרות , הביניים ימי על הראשון התואר כיצד לי הראתה היא . האסתטיקה ומושגי ומדוע תרבותי תחום בכל מעורב הפוליטי יסוד הנחת כל ולבקר להתבונן חשוב רק מאליה מובנת לנו שנראית חברתית ."' נורמלית ' שהיא בגלל ? השראה מקורות שעוסקים כאלו בעיקר . סיפורים " , כישלונות לחוות האנושית ביכולת אותם ולהפוך מתוכם להתרומם ." גאגא ליידי ועד מדרייפוס . לניצחונות ? של ' מאמי האני ' מהו שום :' חיה אחת אנושית רקמה כולנו '" לא סמלים או אמונות , אדמה , מין , צבע ." זו עובדה לשנות יוכלו ? חדשות לחברות גל טיפי ." כולנו הצלחת היא הצלחתכן " ? בודד לאי אית לוקחת היית מה :J- ה ושלושת צלילה משקפת . קל " ון ' וג ( ופלין ' ג ) ניס ' ג ,( דניאלס ) ק ' ג ."( מיל סטיוארט )

אלים ושיח ניוז פייק , קורונה מגפת אפשר גלובאלי - הפוליטי במרחב של מקומן מרכזי כמה עד לראות והתיאורים הביטויים , המילים . האנושית החברה משתמשת שבהם הייתה לא , אחרים מקומות בהרבה נושאים לחקור אפשרות בכלל לי . ורגישים סוערים , במחלוקת שנויים כחוקרת ממשימתי וחלק מאחר על זרקור להציב הוא החברה במדעי ולהשפיע לנסות כדי זה מסוג תופעות המחלקה של המסגרת , השיח על לעשות מאפשרת וממשל לפוליטיקה יהיו , מלאה תמיכה ועם חשש בלי זאת היא עבורי חירות . יהיו אשר הממצאים ." עליון ערך ? חות ב שהותירו מרצי שלי המחלקה מתוך הרשימה " אביטל ' פרופ את אזכיר . ארוכה די קורסים מספר אותי שלימדה היימן במסגרת לאומנויות במחלקה

אחת הייתה הולדתה לעיר הזיקה ללמוד סופיה של להחלטתה הסיבות שבע בבאר וגדלתי נולדתי " : גוריון - בבן את להתחיל נכון לא זה שיהיה והרגשתי והזמן , אחר במקום האקדמיים לימודיי לא . מצוינת בחירה הייתה שזאת הראה אבל , מלכתחילה למחקר להמשיך תכננתי ." האוניברסיטה בזכות נשארתי ? גוריו - ב אוניבר יטת את מייחד מה ממוקמת שהאוניברסיטה העובדה " דווקא , בישראל מרוחק אזור , בדרום שמייצרת חיבור לנקודת אותה הופכת הסביבה תנאי . ייחודית שפה עם קהילה , לאוניברסיטה והקירבה בנגב והמחייה קהילות ליצירת פורייה קרקע הם והתנדבותיות פוליטיות , חברתיות יש כך . לאחרת גוריון - בן את שהופכות שיוצרים רעיונות של יותר גדולה זרימה ." הציבורי במרחב שינויים הזמן עם ? להצלחת ג " אב של תרומתה של אלו בזמנים . אקדמי חופש "

| אבג 21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online