עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

על מדברת המגרש ו פורט שכדורגל בבית גדלה ופיה ולומו , המשפחתית בזהות דומיננטי מרכיב מהווי לנושא השני ע הפ כ קרנות שהתחיל ומה שלה העיקרי המחקר

." ירושלמית מפרספקטיבה דווקא , אוהדים המחקרי מהמעקב העיקרית המ קנה מהי ? פמיליה לה האוהדי תנועת אחרי של כדורגל לאהדת פנאטית התמסרות " רדיקלית מתמיכה באופייה שונה אינה ושתיהן ומאחר , פוליטית במפלגה מאוד חשוב הציבורי במרחב מתרחשות התיאורטית הגדרתו . אלו תופעות להציף מודל – ' חוליגני - אולטרה ' כ הארגון של השאוב ואלימה פנאטית אהדה של מעורב להבין מסייעת - וספרד אנגליה , מאיטליה שמסתתרת הפוליטית התופעה את יותר אהדת ' ההמון בפי שמכונה מה בתוך למעשה מצליח פמיליה לה ארגון .' ספורט כדי תוך המקומית ברמה מטרות להגשים גלובאלית לזהות השתייכות באמצעות ואף ומי , בעולם הפנאטיים האוהדים שאר של הממשל הוא הדעת את כך על לתת שצריך ." האירופאיים הרגולציה ומוסדות המדיני פר ו על הארגו חברי הגיבו כיצד ? ממצאיי ברור אבל , אמת בזמן תגובות קיבלתי לא " לא מחתרתי באופן שפועל ארגון שאף לי חשוב . זרקור עליו שמאירים מכך מאושר יהיה ,' פמיליה לה ' ב התמקד שהמחקר להבהיר נוספות תופעות הציף הדברים מטבע אך מכבי ' כמו בארגונים פנאטית אהדה של ( אביב תל ) ' הפועל אולטרס ' או ' פנאטיקס נאמר בוא . דומים באופנים בישראל שפועלים יקרא אחד חוליגן - אולטרה רק אם שמבחינתי של מקומה על מחדש ויחשוב המחקר את ." עשיתי שלי את אני - בספורט האלימות

." ובדמוקרטיות . גבוהה קושי בדרגת בחרה סופיה להגיע יכולה הייתה היא בקלות באוהדי ולהסתייע הביתי למגרשה , תיזה לבסס כדי שבע באר הפועל אחד חוליג - אולטרה רק א ויחשוב המחקר את יקרא של מקומה על מחדש את אני - ב פורט האלימות עשיתי שלי לה " ארגון של פעילותו דווקא אך שמתחולל מה " . אותה ריתקה " פמיליה מקרה למעשה הוא ירושלים ר " בבית מרתק וזה הישראלי בכדורגל קיצון , לכך ומעבר " . אומרת היא ," לכשעצמו המקומית ליריבוּת מודעות תוך גדלתי שתמיד , אוהדים בין ,' פה שבעל ' קפה בבתי , בפרלמנטים נוכחת הייתה משחקי של הפתוחות בטריבונות או למועדוני השיוך בין : הנמוכות הליגות ההשקפות ובין ר " ובית מכבי הפועל חלק שהיוו הפוליטיות האידאולוגיות הכדורגל מועדוני מצמיחת דומיננטי עיר בכל שכמו כך . המדינה מקום עוד מועדונים פעלו שבה בישראל גדולה לכן . שונה הייתה לא שבע באר , אלו מאזור לצאת ביקשתי שלי במחקר הקרובה בסביבה מכירה שאני הנוחות בין היריבויות נושא את ולבדוק

ועמיתת דוקטורנטית , סולומון סופיה , וממשל לפוליטיקה במחלקה הוראה כאחת TheMarker מגזין ידי - על נבחרה . 2020 לשנת המבטיחים הצעירים 40 - מ , אקטואליות חברתיות תופעות חוקרת היא השיח הוא המחקרים בין המקשר הקו כאשר צומחת ואיך ," הם מול אנחנו " של העולה אחד חברתי מחנה של חברתית התנגדות למעשים להביא שעלולה אחר מחנה מול שתופעות היא ממסקנותיה אחת . מסוכנים בכל מתרחשות , פה שמתרחשות חברתיות המחקר מנושא להתרשם היה אפשר . העולם יש אבל קהל אין " : בהרצאתה שלה העיקרי הפוליטי והמרחב כדורגל אוהדי - אוהדים המפגשים בסדרת שהשתלבה ," בישראל ." מסכות בלי - ישראלית תקווה " בבית גדלה היא . לה זר אינו הכדורגל עולם דומיננטי מרכיב מהווים וספורט שכדורגל כסקרנות שהתחיל ומה , המשפחתית בזהות . שלה העיקרי המחקר לנושא השנים עם הפך ומשתייך פעיל שחקן הוא שאחיה העובדה תרמה שבע באר ר " בית הכדורגל לקבוצת הפופולארי הספורט בענף להתערותה רבות . בתבל ביותר אוהדים של בהתארגנויות התמקדותה בין לחבר צורך מתוך " , לדבריה , נבעה רואים שכולנו היומיומית הפרקטיקה הציבורי במרחב (' כלס ' בת ' שנקרא מה ) התיאוריות ובין , ובאירופה בישראל , למשל , להסביר שיכולות הפוליטיות ביסוסם לצד וגזענות אלימות של נוכחות התחרותי בספורט הליברליים הערכים של

וספורט פוליטיקה |

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online