עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לדרך יצאה LEADERS תוכנית הפקולטה עם פעולה בשיתוף . גלייזר גילפורד שם על לניהול הכשרות סדרת עוברים משתתפיה אישיות ומיומנויות יכולות לפיתוח בהקמת לראשונה מתנסים ואף פתוחה התוכנית . טכנולוגי מיזם והיא , הפקולטות מכלל לסטודנטים יזם , בהט גדי של בניהולו פועלת . טק ההיי תעשיית ואיש בתוכנית והסטודנטים הסטודנטיות לתואר זכאותם את מוכיחים כבר עם יחד זכתה אריאל כרמל :" Leaders" לשנת האקוטיזם בתחרות צוותה חברי מעורבותה על לה הוענק הפרס . 2020 שנועדה AutiSleep - ה מערכת בתכנון של השינה בעיות לפתרון לסייע הספקטרום על הנמצאות אוכלוסיות בתחרות זכה דהן עומרי ; האוטיסטי כשיצר הארצית ההנדסיות החנוכיות מגנטי ריחוף על המתבססת חנוכייה נחמיה עדי ואילו ; אלחוטי וחשמל ," Safe Talk " המיזם את הקימה אלימות קורבנות איתור המאפשר . אותו לקדם וממשיכה במשפחה הכשרות לקידום מהתהליך כחלק דגל פרויקט לדרך יצא ומיזמים יזמות ( IBM AlphaZone עם בשיתוף ) נוסף , אואזיס ( מאיץ ) האקסלרטור - חדשים מיזמים הקמת שמעודד שהומצאו טכנולוגיות על המבוססים במעבדות וחוקרות חוקרים ידי על סטארטאפים שישה . האוניברסיטה המחזור את סיימו כבר מבטיחים עושים והם , המאיץ של הראשון בעולם הראשונים צעדיהם את . התעשייה מומחה מנהל אואזיס את מישל , והטכנולוגיות החדשנות BGN עם בשיתוף , אסייג . Technologies על לדעת שרצית מה כל LEADERS תוכנית

אלינו הגיעה פרידמן גביש דנה בחברות עשייה של רבות שנים אחרי של הידע מסחור ובחברת , טק היי . בירושלים העברית האוניברסיטה לחשוב התחילה היא לנגב המעבר על – הציצה . אצלנו עבודה ביקור לאחר . כאן שמקומה הבינה ומייד סיסטם - האקו ייחודיות את משראתה התפקיד את ובמיוחד , שבעי - הבאר בנגב גוריון - בן אוניברסיטת של החשוב . הנגב זמן שהגיע הבינה , האזור בפיתוח בפרויקט חלק לקחת צורך חשתי " ," לעשייה חלקי את ולתרום הזה האדיר . מספרת היא האוניברסיטה בוגרת היא גביש דנה ראשון תואר סיימה שם , העברית ותואר , כללית וספרות המדינה במדעי בניהול התמחות עם , Executive MBA לאחר הגיעה העסקי לעולם . אינטגרטיבי , 2 בערוץ חדשות בהפקת ארוכה קריירה . Fox News - ו AP הידיעות סוכנות דרך נחשפה האקדמי היזמות לעולם מתחום דווקא - האפליקטיבי המחקר ה טודנטי את מצעידה חברי ואת וה טודנטיות לעבר ה גל וחברות בתחומי יעדיה הגשמת והחדשנות היזמות - האקו ייחודיות את משראתה את ובמיוחד , שבעי - הבאר י ט אוניבר יטת של החשוב התפקיד , האזור בפיתוח בנגב גוריו - ב חשתי ' . הנגב זמ שהגיע הבינה האדיר בפרויקט חלק לקחת צור ,' לעשייה חלקי את ולתרו הזה אומרת היא מנהלת , פרידמ - גביש דנה ,Yazamut 360° מרכז

- גביש דנה של בזכותה הרבה על היום מסתכלים פרידמן כמובילה שלנו האוניברסיטה , היזמות והוראת החדשנות בתחומי עבור משמעותי דרך ציון וזהו שנתיים . בעשייה השותפים כל yazamut מרכז של הקמתו לאחר , מפעילותו יוצא וכפועל , 360° 20 - מ למעלה שנה בכל מוקמים . חדשים סטארטאפים . ההתחלה רק וזוהי ל פר או קורה מה לדעת ות \ רוצי אירועי , מפגשי , יוזמות על לנו - ל היכנ ו ? חדשי קהילות או www.yazamut 360 .com התחילה לנגב המעבר על לחשוב פרידמ - גביש דנה . אצלנו עבודה ביקור לאחר הבינה ומייד – הציצה כא שמקומה WE היזמות קורס ונוסד הנשים , Women’s Entrepreneurship . לסטודנטיות המיועד מהו כי . האקדמי הידע מסחור ... של תוצאה לא אם ידע מסחור ! יזמות ... נכון ניחשתם - בן לאוניברסיטת הצטרפותה עם למיצובה לפעול החלה בנגב גוריון - היזמות והוראת העשייה בחזית , Yazamut 360° מרכז את והקימה כרמל ' פרופ , המרכז ר " יו עם יחד להנדסת המחלקה סגל חבר , סופר למדעי והמחלקה וניהול תעשייה . והקוגניציה המוח הוקמו Yazamut 360° במסגרת ושמונה הכשרה תוכניות ארבע ביוזמת כולן , יזמות קהילות חדורי וסטודנטים סטודנטיות קהילת הוקמה למשל כך . מוטיבציה

| אבג 19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online