עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ה קופ כמו ה רחפני רחפ לראות תוכלו - שחורה מה לדעת מבלי מולכ מופיע מפחיד להיות יכול זה . קורה רחפ או רובוט ע להיפגש ל שייכי שלא

לרחפני הלוחשת ששיפור בורה , וניהול תעשיה ת להנד המחלקה גל חברת , קושאר יקה ' ג ר " ד חיינו את ישפר אוטונומיי טי כלי ע האינטראקציה י ויח מאוישי בלתי טי כלי עומדי האד בני ע שלה הגומלי יקה ' ג ר " ד של מחקריה במרכז ת להנד המחלקה גל חברת , קושאר . וניהול תעשיה ר " ד של העיקריי המחקר תחומי באינטראקציות קי עו קושאר , רובוט - ואד מחשב - אד של לתחו כמומחית . שבשגרה כעניי מעלינו ואינטליגנציה רובוטיקה המשלב המחקר בשאלה קושאר ר " ד מתעניינת , מלאכותית , מאויש בלתי טי כלי לתכנת צור יש הא נית והא ? מאולפת מחמד חיית היה משל מבלי המעופפות המכונות את " לאל " יהיה . טכנולוגיי שליטה באמצעי רק תייע לה שולטי בעתיד אותנו רואה היא רוחה בעיני ולא תזמורת על מנצח כמו רחפני בתנועת . תעופה פקח כמו התקשורת את לב מקו יש , לשיטתה אבל , ביותר גבוהות ומחקר ניתוח אלינו שהגיעה החוקרת של מפיה : פשוטי נשמעי הדברי מצרפת שבו באופ במיוחד מתעניינת אני " , מכוניות כמו , אוטונומיי מכשירי על ישפיעו , ורחפני רובוטי להבטיח יכולי אנחנו וכיצד חיינו אחראית בצורה תיעשה שבניית ." ובטיחותית טי וכלי רחפני ויותר יותר מתעופפי שוני וגי מ אוטונומיי ינהלו נשי . א שבו באופ פציפית ו נשמע . בעתיד טכנולוגיות ע קשר יכולות המצרי בו תחו כמו

מלאכותית בינה |

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online