עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ברחפני רואי מאיתנו רבי גו או מרחוק שנשלט משהו פק נ א . לחלוטי עצמאי לתקשר אמצעי האד לבני נוכל , אמיתי בזמ הרחפני ע שלנו בחברה אות לשלב

."! במדבר המרחפי ? של המחקר מתחו תובנה כיצד חוקרת אני לאחרונה " שבו האופ על משפיעות תרבויות בניית ועל טכנולוגיות תופשי אנחנו המותאמות לאינטראקציות טכניקות מכמה נדהמת אני . שונות לתרבויות ברחבי נשי . א בי השוני הוא מהותי ." העול החיי בקורות כתוב שלא משהו ? של וביקרתי לטייל אוהבת אני " ." העול רחבי בכל רבי במקומות ? השראה מקורות , טרונאוטית א , ו מי ' ג מיי " , אמריקאית ורופאה ת מהנד אני שבו תארי באותו שנולדה ." אחרת בשנה רק , נולדתי

כמו , אינטואיטיביי אמצעי על כמו ה רחפני " . ומילי תנועות רחפ לראות תוכלו - שחורה ה קופ זה . קורה מה לדעת מבלי מולכ מופיע רובוט ע להיפגש מפחיד להיות יכול אני במחקריי . ל שייכי שלא רחפ או ." הזה הפער על לגשר ה מנ שאלנו , זאת לעשות נית אי אצלנו הגבירה רק ותשובתה , אותה אפשר " : מידע ועוד לעוד הצמא את - על אמת בזמ זה את לעשות יהיה משמעותית אינטראקציה יצירת ידי רבי . ורחפ אד בי וידידותית משהו ברחפני רואי מאיתנו עצמאי גו או מרחוק שנשלט לשילוב הדר , בעיניי . לחלוטי האד לבני פק ל הוא שלנו בחברה ." אמיתי בזמ אית לתקשר אמצעי

נולדה קושאר יקה ' ג ר " ד מערב - בדרו תיכו יימה ו בצרפת הראשו התואר לימודי את . צרפת , בטולוז עשתה נבונות במערכות את חצתה מכ ולאחר , צרפת יטת באוניבר . לבריטניה , התעלה במדעי שני תואר יימה שפילד במדעי הדוקטורט את . המחשב יטת באוניבר עשתה המחשב . טול ברי המחקר במחלקת עבודתה יו ב י ' בבייג , יה א ופט מיקרו של עשתה ש , ב " לארה עברה , י שב בניו טק - בקורנל דוקטורט - ט פו יטת באוניבר מכ ולאחר , יורק . בקליפורניה טנפורד ? ג " אב דווקא למה מרחפני נלהבת מאוד אני "

| אבג 15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online