עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

באוניברסיטת דוקטורט - פוסט מסלולי מלגת של וכזוכה ( 2017 ) איילנד רוד באוניברסיטת דוקטורט לפוסט ISF - ה תיירות על במחקר יעלה עסקה , לסטר של ובהשפעה התיכון במזרח מין בנוגע ) " הגלובאלי הצפון " מדיניות ואימוץ פיתוח על ( אדם בבני לסחר . התיכון במזרח הזנות של הרגולציה מחקר רז - להב התחילה האחרונה בשנה מאוניברסיטת קולגות עם משותף משבר של בהשפעה שעוסק אביב תל סיוע ארגוני של עבודתם על הקורונה . בזנות לעוסקים מתחו בתובנה אותנו לשת תוכלי ? של המחקר פמיניסטית , כאנתרופולוגית " שחוקרת מאמינה אני , ואקטיביסטית מחקרית ענווה בעלת להיות צריכה שהיא התובנה עם מחקר לכל ולגשת אני ם \ אותן נשים . שהא ; כלום מבינה לא המומחים ן \ הם , שלי במחקרים פוגשת הידע להן . האמיתיות והמומחיות שנותן מחקר הוא אתי ומחקר , והניסיון קול להשמיע רק לא – הכבוד את להן בשלביו כשותפות מקום להן מפנה אלא ." המחקריי מתוצריו וליהנות השוני ? השראה מקורות . השראה עבורי שמהוות רבות ישנן " הנפלאות מהנשים קטן חלק אציין ר " ד : וכקולגות כחברות אותי שמלוות ר " ד , פאוזנר - טאובר תמר ר " ד , ערב תמר . פרח - פארן וענבל , וילמובסקי ענבל , לפרגן , לתמוך ביכולתן , שלהן בעשייה בעין המציאות על ולהתבונן לאהוב אחת כל . שלי ההשראה הן – ביקורתית חכמות נשים של שבט לה לייצר צריכה השבט שהן מזל בת אני . סביבה וטובות הנשים שושלת מצטרפת גם אליהן . שלי הבנות שתי לרבות , שלי המשפחתית שמעבירות שלי והאמיצות החכמות ." לחיים מרתקים שיעורים אותי

הרגולציה את הן שחקרה כמי . האזרחית עובדות של עמדותיהן את הן , הזנות של מקוון אקטיביזם והן החקיקה כלפי מין החבירה כי טוענת רז - להב , אלו בנושאים לגורמים דתיים ימניים גורמים של הסוגייה סביב רדיקליים שמאלניים לקדם שהצליחה היא נשים של גופן של ייחודית שאינה , הזו החבירה . החוק את גם אותה לראות וניתן הישראלית לחברה נוספים ומקומות ב " ארה , אירלנד בצפון מין עבודת , לזנות הנוגעות בסוגיות המשקפת חקיקה מבטאת , ופורנוגרפיה אידאיות מוסריות בתפישות שעוסק דיון מלהתאים רבים במקרים רחוק והוא של המגוונות החיים לחוויות עצמו את . המין בתעשיית נשים . א מרחביה בקיבוץ וגדלה נולדה יעלה סיימה התיכון את . יזרעאל שבעמק . מזרע בקיבוץ " עמקים " במוסד מועדות פניה אנה ידעה 17 בת בהיותה רוצה שהיא לה ברור היה אז כבר – שלושת כל את . אנתרופולוגית להיות לסוציולוגיה במחלקות עשתה תאריה הראשון התואר את - ואנתרופולוגיה את , יזרעאל עמק האקדמית במכללה העברית באוניברסיטה השני התואר - בן באוניברסיטת הדוקטורט ואת את לעשות בחרתי " . בנגב גוריון שלי הדוקטורט , שלי המנחה של בהשראתה גוריון - בבן גיליתי " . אומרת היא ," ינאי ניצה ' פרופ הן , ומקצועית מפרגנת , נהדרת מחלקה הצוות מבחינת הן , הסגל חברי מבחינת הסטודנטים מבחינת והן המנהלי כדוקטורנטית הן , מניסיון . והקולגות במשך הוראה כעמיתת מכן ולאחר גוריון - בן אוניברסיטת , שנים שלוש , האקדמי בנוף ייחודית היא בנגב לחזור גדולה וגאווה אושר זה ולכן עבורי היוותה שתמיד לאוניברסיטה ." בית במסגרת , האחרונות השנים בשלוש

בודדים מצרכנים המעבר את איפשר של פעילה קהילה לעבר , וּמבוּדדים . יחדיו הפועלים אנונימיים חברים ' 400 - ה מחאת ' נודעה למשל זה בהקשר שגובה כך על עמדו לקוחות שבמסגרתה . שקלים 400 - מ גבוה יהיה לא התשלום דוגמת , אירופה מערב במדינות אם הזנות צריכת היקף , וגרמניה אנגליה , האוכלוסייה מן אחוזים 12 - 20 - ב נאמד דוגמת , אסיה מזרח שבמדינות הרי המספרים האמירו , וקמבודיה תאילנד קורה ומה . צריכה אחוזי 70 לכדי והגיעו והיא , רז - להב ר " ד את שאלנו , בישראל אומדן בישראל אין , לצערנו " : ענתה הסקר גם . הזנות צריכת היקף של מדויק בשנת שנעשה הזנות לתופעת הלאומי והשירותים הרווחה משרד במימון 2016 המשרד עם פעולה ובשיתוף החברתיים מספריים נתונים בדק לא פנים לביטחון התופעה היקף על היחיד הנתון . בנושא 2000 - ה שנות לתחילת מתייחס בארץ נשים שנתנו מאומדן נאספו והנתונים נתונים פי - על . לשעבר מ " מבריה נסחרות מיליון של במספר החוקרים נקבו , אלו דיסקרטיות בדירות בחודש ביקורים . המרכז באזור בקצה רק מדובר כי היא ההערכה התייחס לא שהמחקר מכיוון , הקרחון ולזירות בארץ אחרים במקומות לנעשה . מגוונות זנות זנות כלפי הרגולציה של ההיסטוריה : דרמטית תפנית לאחרונה קיבלה בישראל איסור חוק לתוקפו נכנס , 2020 ביולי 10 - ב ישראל מדינת הפכה ובכך זנות צריכת חקיקה המאמצת בעולם השמינית למדינה באמצעות התעשייה מיגור שעיקרה בנושא במחקריה . לקוחות הפללת מודל הוא החוק אימוץ כיצד רז להב הראתה - אירו ) גלובליים לחצים של יוצא פועל שהפעילו לוקאליים ולחצים ( אמריקאים , הפוליטית המפה צדי משני פוליטיקאיות בחברה וארגונים סיוע ארגוני עם יחד

| אבג 13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online