עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

התייחסות לחלוטין כמעט נעדר “ . זו לתופעה - להב החליטה לעיל האמור לנוכח לעבר הזרקורים אור את להסיט רז להכיר כדי התעשייה את שמניע מי טרם שגבולותיה בתופעה לראשונה גילתה מחקריה במסגרת . שורטטו המרחב כי גוריונית - הבן החוקרת הוא : משולש בכוח מחזיק המקוון כבית , וידוי תא של כסוג משמש פעיל וכשחקן חדשים לצרכנים גידול הזירה עבר אל ונע מחלחל שכוחו כשחקן , המקוון המרחב . מקוונת הלא פניה את שינה , הזנות בשדה החדש הוא . היסוד מן המין תעשיית של על זרקור תעשיה אפלה חברת , רז - להב יעלה ר " ד ל וציולוגיה המחלקה גל חוקרת , ואנתרופולוגיה תעשיית של שוני היבטי מחקריה | הישראלית המי להעלאת תרמו והרצאותיה כה שעד לזירה המודעות חבויה נותרה

בתעשיית אקטיביזם על הדיגיטלית עובדות של העמדות ובניתוח המין מודלים כלפי המין בתעשיית ," פרדוקסלי באופן " . חקיקתיים שנים מאות לאורך " , רז - להב אומרת גברי זהות כסמן נתפסה זנות צריכת של המיני מהחינוך חלק , נורמטיבי .' עושים גברים ' ש משהו , נערים מיקדה הנושא את שאפפה השתיקה כלפי בעיקר המחקרי המבט את במי ולא הזנות את ת / שמספק מי המעטים המחקרים גם . אותה שצורך בזירות זאת עשו , זנות צרכני שבחנו בזירה ולא ממשיות גיאוגרפיות הישראלי המחקר ואילו , המקוונת

המתמקדת כאנתרופולוגית מגדרית פוליטיקה שבין בהצטלבויות וסטייה טכנולוגיים שינויים , ומינית יעלה ר " שד היה טבעי אך , חברתית של שונים היבטים תחקור רז להב . הישראלית המין תעשיית התחקתה שנים כמה במשך לאנתרופולוגיה המחלקה מן החוקרת גוריון - בן באוניברסיטת וסוציולוגיה על הישראלית המין תעשיית אחר בין עוסקים מחקריה – גווניה כל טכנולוגיות בהתפתחויות השאר וצריכת מין עבודת על והשלכותיהן התנהגות פרופיל בשרטוט ; זנות המדיה בהשפעת , זנות צרכני של

ואנתרופולוגיה סוציולוגיה |

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online