אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

מבט קדימה: מתודולוגיה וממצאים לפיתוח תוכנית אסטרטגית

התוכנית האסטרטגית תוכננה באמצעות מספר שלבים: BGyoU Impact . יוזמת 1 הינה יוזמה אסטרטגיתשהושקה בינואר BGyoU Impact יוזמת BGyoU , מיד לאחר כניסתי לתפקיד הנשיא. מטרת 2019 היתה לשתף אתשלוש קבוצות בעלי העניין המרכזיים, Impact המקיימים קשרי גומלין יומיומיים ביניהם באוניברסיטת בן-גוריון בנגב – הסגל האקדמי, הסגל המנהלי והטכני, והסטודנטים – בפיתוח האסטרטגיה העתידיתשל האוניברסיטה, לאחר הגעתה לשנת היובל שלה. ביסודה של יוזמה זו עומדת ההבנה כי רק באמצעות המאמצים המתואמים של כל שלוש האוכלוסיות הללו נוכל בסופו של דבר לזהות את תחומי המפתח המצריכים תשומת לב, ולגבש תוכנית יישום לשינוי. נערכה במספר שלבים: BGyoU Impact יוזמת ) שהציגה 2 (נספח : פלטפורמהדיגיטלית 2019 פברואר-מרץ .1 בפני המשיבים את השאלות: א. אילו תחומים יש לחזק כדי לקדם את האוניברסיטה? ב. מה אנו עושים היטב וצריכים להמשיך ולהשתפר בכך עוד יותר? ג. איזה רעיון גדול יש לך עבור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב? דיוני שולחן עגול, שבהם חברים מכל :2019 אפריל-יוני .2 שלוש קבוצות בעלי העניין התבקשו להגיע להסכמה על שלושה תחומים, המצריכים תשומת לב מיוחדת לשיפור באוניברסיטה. כל הרעיונותשהועלו סווגו לצורך בחינה וניתוח .)2 נוספים (נספח קבוצות מיקוד הומוגניות המייצגות :2020 - ינואר 2019 יולי .3 היררכיות שונות בתוך האוניברסיטה ברמה האקדמית והמנהלית כאחת (לדוגמה, ראשי מחלקות לפי פקולטות, .)2 ראשי יחידות, סמנכ״לים וכדומה) (נספח סיכום הממצאים העיקריים • ישחוסר תקשורת כרוני בין שלוש קבוצות בעלי העניין בנוסף לחוסר אמון ביניהן. בעוד שכל הקבוצות הסכימו על שתי סוגיות אלו, ניכר היה כי אין נטילת אחריות אישית, וכל קבוצה הטילה את האשמה על הקבוצות האחרות. • העדר תרבות ארגונית כוללת המקדמת מצוינות. • הושגה הסכמה לגבי סוגיות הליבה הנחוצות לשיפור האוניברסיטה. סוגיות אלו כוללות שיפור ההוראה, המחקר והתרבות/מבנה המוסדיים.

בנוסף לכך, נבחרו גםמספר סוגיותספציפיות יותר לצורך בחינה נוספת. סוגיות אלו כוללות: • מיתוג • קשרים עם העיר באר-שבע והנגב

• קשרים עם התעשייה • תשתית מידע/מחשוב • פעילות בזירה הבין-לאומית

• שוויון מגדרי • רב-תחומיות • קיימות וקמפוס ירוק . סקר סטודנטים 2

כדי להבין טוב יותר אתהיחסשל הסטודנטיםשלנו לאוניברסיטה, נערך סקר מעמיק בקרב סטודנטים וסטודנטיםפוטנציאלייםעל- , ניסה לזהות 2019 ידי חברתסקריםחיצונית. הסקר, שנערך ביולי את החוזקות ואת החולשות של האוניברסיטה בעיני סטודנטים נוכחיים ופוטנציאליים כאחד, בהשוואה לדעות הסטודנטים מאוניברסיטאות אחרות. שני ממדים מרכזיים שנחשפו: החוזקות שלנו • התואר שלנו נתפס על ידי הסטודנטים כיוקרתי ומעניק יתרון יחסי במציאת עבודה

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online