אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

תקציר מנהלים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא האוניברסיטה השלישית בגודלה חברי סגל בכיר 900- סטודנטים ו 20,000 בישראל, הכוללת בשלושה קמפוסים מרכזיים. האוניברסיטה, שחגגה את יובל שלה השנה, גאה בצמיחתה ובהישגיה עד היום. 50- ה אף על פי כן, חלה מגמה מדאיגה של ירידה בדירוגיה הבין לאומיים בעשור האחרון. ניתוח מעמיק של מדדים רבים גילה כי הירידה במעמדה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב נובעת בראש ובראשונה מהירידה היחסית בתפוקות המחקריותשלה. במילים אחרות, הקיפאון במימון החיצוני למחקריםתואםלירידהבתפוקת הפרסומים ובמוניטין הבין-לאומי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. תוכנית אסטרטגית זו היא פרי תהליך שנועד להגדיר מטרה ברורה להתקדמות קדימה, להציג אסטרטגיה להשגת מטרה זו, ולתאר את הצעדים הנחוצים למימוש האסטרטגיה. BGyoU Impact, , התוכנית פותחה במספר שלבים: ראשית יוזמה שנועדה לשתף את שלוש קבוצות בעלי העניין המרכזיים של האוניברסיטה – הסגל האקדמי, הסגל המנהלי והטכני והסטודנטים – בפיתוח האסטרטגיה העתידית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ולהסכים על התחומים שיש להתמקד בהם יותר מכל. באמצעות דיוני שולחן עגול הושגה תמימות דעים לגבי סוגיותהליבה הנחוצות לקידוםהאוניברסיטה. סוגיותאלו כוללות שיפור ההוראה, המחקר והתרבות והמבנה המוסדיים. שנית, סקר סטודנטים גילהחולשותבתוכניתהלימודים ובהוראה, למרות שתואר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב נחשב ליוקרתי ומועיל. ולבסוף, סדרה של סדנאות אסטרטגיה לחברי ההנהגה הבכירה של האוניברסיטה סייעה להם למקד את התובנות הנזכרות לעיל ולהגדיר את מטרת העל של האוניברסיטה: ״אנו שואפים להיות אחת מהאוניברסיטאות הטובות בעולם והאוניברסיטה המובילה בישראל: במחקר, בהוראה ובתרומה לחברה״. הם הגדירו גם את האסטרטגיה להשגתמטרה זו: ״גיוס ומשיכת סגל אקדמי מצטיין לאוניברסיטה, שמירתו וטיפוחו״. הסדנאות הציגו גם גורמים חיוביים המעניקים לנו יתרונות,

מכשולים ליישום האסטרטגיה, והפתרונות הדרושים לסילוקם של מכשולים אלו. הוקמו צוותי משימה כדי להתמודד עם כל בעיה ולהציע דרכי פעולה ספציפיות. דוח אסטרטגי זה מציג שמונה עשרה המלצותספציפיות להתגברותעל מכשולים ולהתקדמותביישום האסטרטגיה של האוניברסיטה ולהשגת מטרתה. המלצות אלו מחולקות לארבעה תחומי פעולה ממוקדים: המבנה האקדמי של האוניברסיטה; השגת מצוינות מחקרית; רפורמות מנהליות; ופעולותאסטרטגיותלמינוףתחומיםשבהםאוניברסיטתבן-גוריון בנגב כבר נהנית מיתרון.

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online