אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

תוכן העניינים

תקציר מנהלים

5

מבט קדימה: מתודולוגיה וממצאים לפיתוח תוכנית

6

אסטרטגית BGyoU Impact . יוזמת 1 6 . סקר סטודנטים 2 6 . סדנאות מנהיגות אסטרטגית 3 7 תוצאות 7

המלצות: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – לקראת שנת 100- ה המבנה האקדמי של האוניברסיטה 3.1 : פיתוח הגדרות והנחיות ברורות 1 ' המלצה מס לאונטולוגיה של שמות היחידות האקדמיות השונות : ארגון מחדש למחלקות/בתי ספר/מכונים 2 ' המלצה מס גדולים יותר : הפרדה מנהלית בין "מחלקה" לבין 3 ' המלצה מס "תוכנית הוראה אקדמית" : פיתוח ויישום תוכנית הכשרה למנהיגות 4 ' המלצה מס

8

8 8

9

10

10

אקדמית גיוס סגל אקדמי 3.2

11 11

: הבהרת התהליכים הקשורים לגיוס סגל 5 ' המלצה מס אקדמי, קביעות וקידום והקשחתם : הקמת משרד מרכזי לשילוב סגל חדש 6 ' המלצה מס

11

מחקר 3.3

11 11

: הגדלת המימון ושינוי הליכים מנהליים 7 ' המלצה מס

לעידוד מצוינות מחקרית ספריות

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online