הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

המינים המהודרים המדריך שיסייע בידך ברכישת ארבעת המינים הגאון רבי אלטר אליהו מרמורשטיין שליט"א בספר מובא דיון נרחב עם גדולי הפוסקים על שאלות מענינות בד' מינים. כמו כן נערך בירור מעמיק אודות אתרוגים זן חזו"א מפי תלמידיו זצוק"ל ושיבדלט"א

ניתן להזמין שיעורים בלווי מצגת מרתקת 0533144016 " מאת הרב המחבר שליט"א

להשיג הספר בחנויות הספרים המובחרות ירושלים 15 עלי הכהן ספרים ווינקל בבית המדרש סאטמר בבני ברק ספרים געשעפט 3191217-053 ניתן לברר ב: בשאר ערי הארץ

מנחת שמואל הגאון רבי שמואל ראקוב שליט"א כאלף עמודים בשני כרכים ובהם קרוב למאתיים שיעורים בעניינים רבים ערוכים ברוב פאר והדר לפי סדר פרשיות התורה ספר זה הוא תמצית יגיעה עמוקה בחדרי תורה להקיף כל ענין וענין ברוב פרשיות התורה, בחידושים מיוחדים בעומק הפשט, בעיקרי הסוגיות העמוקות בענייני פרשיות השבוע. ספר גדול זה מלא בחידושי תורה יקרים מפז ומפנינים בחריפות ובקיאות בטוב טעם ודעת, והדברים ערבים מאירים ומשמחים את לב המעיין בהם. פרי ביכורים של ידידי הדגול אציל הנפש השוקד על דלתות התורה כחשיכה כאורה ומרביץ תורה לעדרים הרב הגאון ר' שמואל ראקוב שליט"א (מתוך הסכמת גדולי התורה) רמות ירושלים (מעל המרכז המסחרי ברמות ג') 10 להשיג בבית משפחת ראקוב, ההעברה ובחנויות הספרים בהפצה שע"י אורייתא. 053-3164477 או ב- 02-6447694 ובטל' 0548539022 ניתן גם לקבלו עד הבית ללא תוספת מחיר ע"י טל סיפרא טל'

& 70 ב"כ

ספרי שלמי כהן - ציוני סוגיות נתחדש בעולם התורה מושג חדש ללומדים בעיון קל. ספרי מראה מקומות על כל המסכת אוצר מלא מדברי הראשונים והאחרונים, מכללי יסודות הסוגיות ועד לפרטי כל סוגיה. ערוך בתמצית ובבהירות על כל דף ודף.

שליט"א: "משלימים אביעזר פילץ מתוך הסכמת מו"ר הגאון רבי את כל הידע הנצרך לחַפֵצים לעבורהסוגיות בבקיאות מעויינת. וכבר פקיע שמייהו כמעמידי שמועה גם בסדרי הבקיאות בישיבות הקדושות“. בינתיים יצאו לאור ספרים ]בכריכה קשה[ על כל מסכת כתובות, [, סוכה, 2 גיטין, ונדרים. ובכריכה רכה על כל מסכת יבמות ]מחולק ל מכות, ועל רוב מסכת פסחים, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא

]בשעות הערב[ 0583211065 או אצל המחבר 0527620662 להשיג בחנויות הספרים, ע"י הזמנה בוכניק a0583211065@@GMAIL.COM ניתן להשיג כקובץ מחשב ]ללא תשלום[ ע"י שליחת בקשה ל:

68

Made with FlippingBook Digital Publishing Software