הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

Posek of Mattesdorf

בס"ד

P oseK of M aTTesdorf

מאיפה מגיע הכח לחדש כ"כ הרבה? היום מדפיסים חידושי תורה לרוב - נגשנו לשאול את מי שעובד בתחום, ר' יואל ברדריק הי"ו, המתמחה בעימוד ועיצוב ספרים. יש לנו כאן את ההזדמנות ללמוד ממנו מעט מניסיונו הרב וייחודיות מלאכתו.

מה חדש בעולם הספרים? אם מדברים על "חדש", אכן, אני רואה 'קנקנים' חדשים, תמיד מחפשים רעיונות חדשים להדר את ספרי הקודש בכריכות ושערים. אבל התוכן שלהם שהוא העיקר, הוא היין הישן, עתיק יותר מן היין המשומר מששת ימי בראשית. ובאמת, כבר נגלה למשה רבינו בהר סיני כל מה שעתידים תלמידי התלמידים לחדש עד סוף כל הדורות. איךקוראיםלהם "חידושי תורה", דבר שהיה קיים מימי קדם? At the very beginning of Kiryat Mattesedorf, there was no Rav of the neighborhood. Rav Elyashiv once asked Rav Ganz about the newly built Kiryas Mattersdorf. “Who is the Rav there?” Rav Ganz answered succinctly, “You are!” The local residents used to send all their sheilos to Rav Ganz, who would then bring them before Rav Elyashiv. A half a year later, the Rosh Hayeshiva moved in, along with the yeshiva. It was then that many of the residents accepted him as their Rav and Posek. המגיד מדובנה המשיל זאת לבגד שהחייט תופר עם קיפולים נסתרים, כך שבעתיד יוכל בעליו להגדיל הבגד כשמידת גופו מתרחבת. כך גם התורה מתרחבת בחידושי הלומד, על ידי קיפולי "היצרן" שהכין הבורא יתברך בתורה. במושגים של היום, ככל שנכנסים לעולם ה"אטום", מגלים בו מערכת על גבי מערכת, ועולם לפנים עולם, וכל זה כבר היה קיים וטמון בו מבריאת העולם. כך מתגלים חילוקים דקים והבחנות לפרטי פרטים בתורה, מה שהיה מכוסה מעיני הבריות עד היום.

י. ברדריק 054-8496627 sefarim.in.design@gmail.com sefarim.club

התורה מתרחבת בחידושי הלומד, על ידי קיפולי "היצרן" שהכין הבורא ית' בתורה. וככל שנכנסים ... לעולם ה"אטום", מגלים בו מערכת על גבי מערכת, ועולם לפנים עולם, מה שכבר היה קיים וטמון בו מבריאת העולם.

הגאון רב מתתיהו סולומן מעיין בספר שמחברו הביאו לפניו לקבל ברכתו

הגאון רב חיים פינחס שיינברג נהנה מחידוש שהציע יבלח"ט הרב ישראל גנז

54

83

Made with FlippingBook Digital Publishing Software