הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

"הן כל יקר ראתה עיני ספר שו"ת מעשה אפוד אשר השיב רבנו הגאון המפורסם, חריף ובקי בכל חדרי תורה, וכל רז לא אניס ליה, רבי ישראל שניאור שליט"א... ובאמת שהגאון הגדול הזה א"צ לדידי ולא לדכוותי, באשר פקיע שמיה ונודע בשערים בגאונותו וידיעותיו בכל מקצועות התוה"ק, ומכל קצווי תבל משגרים אליו שאלות בכל ד' חלקי שו"ע ובכל התורה כולה, ונחית לעומקא דדינא, ומשיב על הכל בבהירות באר היטב, ובהיקף נורא שלא נראה כמוהו, ומוסיף מן דיליה חידושים נפלאים בתורה ובהוראה. לא נשמע ונראה כדבר הזה... וזכה הגאון המחבר שליט"א להאיר באור גדול לכל תופשי התורה, בכל מקצועות התורה, באשר יקר תורתו נתקבלה בחיבה בכל אתר ואתר, ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' הוא, אור גדול אשר נשלח משמיא להאיר פני תבל להרוות נפש צמאי התורה הקדושה" הגאון הגדול מחשובי מורי ההוראה רבי משה מרדכי קארפ שליט"א "כבר נודע בשערים הגאון המופלא, סיני ועוקר הרים, בקי בכל חדרי תורה, אשר כל רז לא אניס ליה, בבבלי, ירושלמי, תוספתא, ספרא, ספרי, ומדרשים, ראשונים, ואחרונים, שו"ע ופוסקים, זהר וספרי קבלה, אשר כולם שגורים וברורים על לשונו באופן שלא נשמע כמותו, והכל מתוך שקידה ועמל התורה, ומתוך יראת שמים טהורה, שר התורה, הגאון רבי ישראל שניאור שליט"א... וזוכה תמיד לכוון לאמיתה של תורה, מתוך בקיאות מופלאה, בהירות עצומה, ועומק עיון ההלכה" הגאון הגדול מחשובי מורי ההוראה רבי פינחס ברונפמן שליט"א

"ידיד נפשי זך השכל והרעיון, סיני סיני לו נקרא, עוקר הרים, מלא רוח חכמה ובינה... אין פה לשון וכתב לפרש תוקפו וגבורתו דהאי אילנא רברבא, המאור הגדול, שר התורה, כש"ת הדר"ג רבי ישראל שניאור שליט"א... אשר אני מכירו כי הוא שר המושל בכל התורה, חקוקה על עצמותיו וערוכה בכל ושמורה ומתהלך בה לאורכה ורוחבה, וכל חלקי תורה לאורכה ולרוחבה ולעומקה פרושים לפניו כשמלה, שגורים על לשונו כלשונם עם מקור מקומם המדויק, ואין קריה אשר שגבה ממנו, ידיעתו כמונח בקופסא, בשני תלמודים וכל דברי חז"ל הק' בכל מקומותיהם, וכל ספרי ראשונים ואחרונים לדורותיהם מעת נתינת תוה"ק ועד דורנו זה, בכל שורשי וענפי התורה, אחד מהם לא נעדר, ואף כל סודות תוה"ק כזוהר ותיקונים וכתבי האר"י וכל המקובלים לדורותיהם, הכל חקוק על לוח ליבו, מילה במילה ואות באות, פלאי פלאות... כי מעל לטבע אנושי ועולה על כל דמיון לית דין בר אינש, בשליטה ללא מצרים בכל מרחבי התורה, לעניא דכוותי ברירא שאין רוחו ונשמתו שייכא ודבקה לזמן דעקבתא דמשיחא, אלא מדורות קדומים... וזוכה להשיב לאלפי ישראל בכל מקומות מושבותיהם, באתרא קדישא דארץ ישראל ובשאר מדינות העולם, וכתביו מתבדרים בעלמא ומאירין בכל אתר ואתר, להשביע נפשות שוקקות והצמאות בטללי תחיה בעונג התורה" גאב"ד "חניכי הישיבות" מגדולי הפוסקים בדורנו הגאון האדיר רבי מרדכי גרוס שליט"א "הגאון הנורא, המאור הגדול לממשלת התורה, שר התורה, מורנו ורבנו רבי ישראל שניאור שליט"א... וכבר העידו עליו גדולי הדור אדירי התורה על עוצם בקיאותו ועומק עיונו וגדלותו בתורה אשר אין לה אח וריע... ובעצמי חזיתי כשדיברתי עם האי גאון אדיר בדברי תורה... ואמרתי "לית דין בר נש", אלא כמלאך המפציע ממרומים אחת להמון שנים. ובאמת דבר פלא יש כאן, הנה ידיעתו בכל חדרי תורה היא נוראה ועצומה ללא כל גוזמא כלל, בבלי וירושלמי מדרשים ושאר ספרי חז"ל הקדושים, וכל הראשונים והאחרונים בכל מקצועות התורה בנגלה ובנסתר נהירים ליה הדק היטב על לשון קדשם ממש ועד ספרי מחברי זמנינו, כולם ללא יוצא מן הכלל נהירים ליה היטב, ועם כל זה הוא חוזר על תלמודו בכל עת בעמל ויגיעה רבה רבה בהשתוקקות ובאהבת התורה גדולה מאוד"

הגאון הגדול מחשובי מורי ההוראה רבי אברהם צבי ישראלזון שליט"א

53

Made with FlippingBook Digital Publishing Software