הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין - פרסום - יש דבר שהוא טבע האדם, אבל הוא טעות גמור. אדם בטבעו רוצה להיות מפורסם, ואוהב את הפרסום. כל אחד שיש לו מעלות, כגון חכם, או בעל מידות טובות, או ירא שמים, או למדן, בדרך הטבע הוא רוצה שיכירו את מעלותיו ויחשיבו אותו . אבל האמת היא שהפרסום מזיק לאדם, כמו שאמרו ( סנהדרין י"ד, א ) 'הוי קבל וקיים' - קבל פירושו חושך בארמית, היינו שכדאי להיות נסתר בחשיכה, שלא יכירו אותו ולא יידעו מהמעלות שלו, ועל יד י זה יהיה קיים. ואילו אם יהיה מפורסם לא יהיה קיים, כי הפרסום מסוכן ומזיק ויש בו עין הרע. הרבה אנשים לא מבינים את זה , ושמחים כשמפרסמים אותם, כי האדם מטבעו רוצה שיידעו את החשיבות שלו, וכששומע שמחשיבים אותו הוא שמח בזה, אבל האמת היא שאם לא היו מחשיבים אותו היה יותר טוב לו . (דרכי החיזוק ) מרן ה גר"מ מאזוז - צריך אדם להיזהר מפרסומת, כי פרסומת זה לא טוב, גמרא סנהדרין דף י"ד שאדם לא צריך לפרסם את עצמו, שלא תשלוט בו עין הרע. רבי יוסף חיים ע"ה כתב המון ספרים, אבל בספרים שהוציא בצעירותו, לא מופיע השם שלו. וכתב גם ספר שו"ת תורה לשמה בעילום שם. ואדם שעושה כן מרוויח שלא ישלטו בו עיני הבריות. מרן רבי שלמה זלמן אויערבעך - מסופר על אברך מתלמיד יו שפנה פעם אחת לרבו ואמר לו כי הקב"ה עזר לו והוא אמור לעבור לדירה גדולה יותר לרווחתה של משפחתו הגדולה. לאחר מספר ימים פנה רבי שלמה זלמן לתלמידו ואמר לו כי ברצונו לבוא לבקר בדירתו החדשה. האברך הופתע מהבקשה , וכמובן שקיבל זאת בשמחה ובהתרגשות, כשנכנס רבי שלמה זלמן לדירה, ערך סיור בכל הדירה, התעכב בכל חדר וחדר ואמר בהתפעלות: אה, איזה בית יפה, גם למטבח נכנס והביע את התפעלותו בקול רם. ולא הסתפק בזה, ולפני צאתו בירך בלבביות את בעל הדירה שיזכה לישוב טוב מתוך בריאות ונחת והרחבת הדעת. האברך שהיה נפעם מכל הביקור, לא יכל להתאפק ושאל את רבו: ילמדנו רבנו, מה כל הרעש והטרחה שטרח בביקורו? ויותר מכך, מה היה הענין לבקר בכל פינה בבית ולהביע את התפעלותו? השיב רבי שלמה זלמן, כאשר סיפרת לי שאתה עובר לדירה גדולה יותר, חששתי שמא יקנאו בך אלה שאין ביכולתם לרכוש דירה כ זאת, ועלו ל חלילה לפגוע בך עין הרע ר"ל, לכן החלטתי לעלות לביתך ולהכניס עין טובה בכל פינה בבית, כדי שח"ו לא יפגע שם עין הרע לבית התורני הרב שטינמן היה אומר לאנשים שיש להם חשש לעין הרע לומר את הפסוקים נגד עין הרע שמופיע ים בסידור בזמירות למוצאי - שבת קודש. ה'בבא סאלי' זי"ע – היה גאון בצניעות והצניע גדולתו עד ש אפילו הקרובים אליו ביותר ,לא השיגו את גודל גדולתו. אדם שהגיע לשיא ההנהגה ולפסגת החברה, מאוד קשה לו להיות צנוע ולהסתיר את מעלותיו כל ימיו טרח להסתיר את עצמו! כאשר חש ה'בבא סאלי' שלא בטוב , ברוח קדשו הרגיש שסיבת מחלתו באה לו בגלל עין רעה, הוא קרא לתלמידו רבי מכלוף שיעשה לו לחש ורבינו הבריא ושב לאיתנו. ('עושה פלא' על 'פלא יועץ') הוסיף רבי חיים : " אני מודה לה' שאיני יודע את הלחש, שאילו הייתי יודע, היו נוהרים לכאן יומם ולילה..." כאשר הוציא רבי חיים קניבסקי את ספרו 'אורחות יושר' נחטפה כל המהדורה והדפיסו עוד ועוד מהדורות. זמן קצר לאחר מכן, חלה רבי חיים ואושפז בביה"ח תל השומר. ה גראי"ל שטיינמן אמר שזו תוצאת עין הרע. על התפוצה העצומה של ספרו. ואז בקשו מגיסו הצדיק רבי רפאל לוין זצ"ל שיאמר עליו את הלחש המקובל בידו נגד עין הרע. (דברי שיח) מרן הגר"ח קניבסקי – אבא (הסטייפלר זצ"ל) היה אומר לחש נגד עין הרע . החזון - איש היה שולח אנשים אליו שיעשה להם את הלחש . זקן אחד גילה לאבא את הלחש בתנאי שלא יגלה לאיש . מרן ה גראי"ל שטינמן - מפי - נכדו הרב הוניגסברג - הנה ידוע כמה עור ר והזהיר מרן רבינו רה"י מסכנת עין הרע שיש בה כדי לעורר קטרוג על האדם וחס ושלו' לאבד טובה הרבה. ושמעתי מפיו כמה וכמה פעמים שהוא סיבה להרבות צרות ומניעת טובה ובכלל זה קושי בזיווג , מחלות והרבה מנגעי בני אדם. וזכורני ששמעתי מפיו שאותם שעושים להם חתונה בפרסום גדול, או שמקבלים דירה גד ולה, אח"כ הרבה פעמים אין להם ילדים, שאנשים רואים שמידי טוב להם, ועושים עין הרע . מרן הגרא"מ שך - פרסום מאבד זכויות - היה מזהיר מאוד לארגונים העוסקים במעשים טובים, שלא לפרסם את מעשיהם הטובים, ואמנם זה נגד הטבע, אבל בדוק ומנוסה שהפרסום מזיק מאוד . מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין - יש גם מוסדות שרוצים לעשות פרסום כדי שיוכלו להתקיים, וכדי שיהיו להם יותר אפש ריות. אבל באמת הרי כל הצלחה תלויה בזכויות, והכל בידי שמים, מן השמים נותנים את ההצלחה כפי הזכויות, אם יש זכויות יש סיעתא דשמיא ,והפרסום מאבד זכויות . (דרכי החיזוק מרן הגר"ג אדלשטיין) מרן הגרי"ש אלישיב - אדם שחושש מעין הרע - מותר לו לשקר בדבר מספר צאצאיו !!!! ומקור לדבריו ציין לנאמר במס' סנהדרין כ"ט - "אדם עשוי שלא להשביע את עצמו" - ופירש רש"י - אדם עשוי שלא להראות שבע ממון (עשיר) לשקר ולומר לבריות - חייב אני מעות לפלוני ... כדי להתרחק מעין הרע. ( הגר"י זילברשטיין - פריו מתוק, במדבר ע מ' )336 החזון איש - מסודות הבריאה, כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה, ומחשבתו הקלה תוכל לשמש גורם להרס ולחורבן .... הרשב"ץ - הרואה את חברו או נכסיו בקנאה ובעין רעה - חשוב כּשׂוֹרּפ ן בעיניו!! מכתב מאליהו - כשאדם מקנא בחברו הוא ומביט בו בעין רעה, במה אשם חברו שמידת הדין פוגעת בו? וביארנו שיתכן שהוא נתבע במידת הדין מפני שהוא גרם במידה מסוימת שיקנאו בו. ( מכתב מאליהו חלק ד' עמ' )6

להפצה - 050-4119066

23

Made with FlippingBook Digital Publishing Software