הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

˙ ערים לחכמ ˘‰ חים ˙ נפ ˙ ‰‡מ ערי חכמ‰ ˘ ‰ספרים ˙ ס„ר

נ ב

ם י

ר ‰

י ר

‡ ‚

ב „

נ ו

ם י

מ

‡רפ ˜ ‰ מר„כי ˘ ‰‚‡ון ‰‚„ול רבי מ ליט"‡: ˘ „ על ˜ ו ˘...‡ י„י„י ‰רב ‰‚‡ון ‰מופל ומ‰ ˆ מ„‰ ‚„ול‰ וי‚יע‰ ע ˙‰ למו„ו ב ˙ ר‡ל, ˘ ‰ור‡‰ בי ˙ "ח ול‰ורו ˙ ˘ ימו ˘ ב וחיבר חיבורים נפל‡ים וערוכים ‰יטב... למו„ו מסו„ר ‰יטב בי„ו ˙˘ ריו ˘‡ ו רופ‰. ˆ‰ ‰ ועיון ‰‰לכ ˙ י‡ו ˜ בב ˙ ור ˙ ור‰... ב ˙‰ ˙ ו‰רב ‰נ"ל ‰וסיף במעלו ל‡ כל ‡ח„ זוכ‰ לז‰, וז‰ ˘ , ר ˙ ‰נס ור‰ זו מפי ˙ ל‡ור ˙ ומ‰ לזכו ˆ ו ‰ע ˙ בי‚יע ˙ ים, וזכ‰ לעמו„ על יסו„ו ˜‰ חכמים מוב י‰...וזכ‰ לב‡ר ול‰‡יר ˘ ור ˘ ‰חכמ‰ ו ‡ים ˆ ין „נור‡ ‰יו ˜ ו ˜ כל מיל‰ ומיל‰ זי ם ˙ ל רבינו ‰‚ר"‡, ו‰‡יר ‡ו ˘ ו ˙ ור ˙ מ , „ברים נפל‡ים ערוכים ˙ חו ˆ ח ˆ ב‡ור ח...ור‡ויים ˆ ל ו ˜ ון ˘ בל ˙ בטוב טעם ו„ע ולחן מלכים מ‡ן מלכי ˘ ם על ˙ ל‰עלו "ל: ˆ פיר‡ ז ˘ ‰˘ ‰‚‡ון ‰‚„ול רבי מ ו ס„ור‰ ˙ נ ˘ ור‰ ומ ˙ ו י‚ע ב ˘ ‡ברך כמ„ר ‰יטב ‰ר‰"‚... ו‚ילוי פנים כ‰לכ‰ ‰ו‡, י „ברים מ‡ירי עינים, ˙ ר‡י ˙ ומו ˜ ובכמ‰ מ ‰„ברים ˙ רב‰ ב‰רחב ˙ ועל ˙ ˘ ובכולם י ‡...‰זמן ‚רמ‡ ˙˙ מע ˘„ ‡ ם ורווח ˙˜ ו‰עמ ı י ‰' ‰טועמים מע ˘˜ ור‰ מב ˙‰ ורבים בני ור‰ ‰„ברים ˙‰ חו בני ˜ ן וי ˙ ‰חיים...ומי י "כ בסוף ‰ספר‡ ˘ יים בנו מ ˜˙ ‡ל לבם, וי בילוי ˘ ‡: "זכ‡‰ מ‡ן „ע‡ל וי„ע ˙ ניעו ˆ„ ו‡רחוי".

ר‡ל ‡לי' ויינטרויב ˘ ‰‚‡ון ‰‚„ול רבי י "ל: ˜ ו ˆ ז ו ˙ נ ˘ ‚„ול... ומ ˘ י כ‡ן חי„ו ˙ ר‡י ˘ ˙ ‰‡מ ב„ברי‰ם ס„ור‰ בפיו ב‡ופן מפלי‡... ˙ ור ˆ ˙‡ יכולים לעכב ˘ ים ˘ יבו ˘‰ בלי י' ˙ ‰„ברים, וע"ז ‡ני ‡ומר „יל„‡ ‡ימי' כוו מם כי טובים ˆ ילי„...‰„ברים יעי„ון על ע ˙ ˙‡ ‚„ל ל‡ח„ מ‰מזכים ˙ י ˘ ‰ ‰ם...ברכ „ורו ל‰‡יר עיני‰ם...

ליט"‡ ˘ ‰ ‰לל ˘ ב מ ˜ ‰‚‡ון ‰‚„ול רבי יע לום: ˘ ˙ ר"י ‡‰ב נו ˙ יב ˘ יעורים... בי ˘‰ ובי לומ„י ˘ ‡ח„ מח זכ‰ לחבר ˘ ˙ י לר‡ו ˙ מח ˘ ‰... ו ˘ „ו ˜‰ ...ולז‰ מל‡כ‰ נ‡מנ‰ ı וב ונחו ˘ חיבור ח רב ‰רב ‰מחבר ˜ לימי„ ‰י ˙ ‰˘ ע ˙ נ‡מנים ל‰בנ ˙ ‰ניח יסו„ו ˘...‡" ליט ˘ ט „ברי ‰‚ר"‡ ז"ל... ו‡כן רו‡ים ‡נו ˘ פ ו ˙ ו וטרח ˙ רוב י‚יע ˙‡ ‰ בעליל בספר ז כל פרט ˘ ליט"‡ לפר ˘ ל ‰רב ‰מחבר ˘ ˜„˜„ עמ„ ו ˘ , ב„ברי בי‡ור ‰‚ר"‡ ז"ל ˘ ‰יטב, וסי„ר וערך ˜„‰ ‡" ‰‚ר ˙ ונו ˘ בל יו ˙ , וכבר ‰כר ˘ ון ברור ומפור ˘ ו בל ˘ פירו ‡... וניכר ˙˙ מע ˘ י ˜ בטיב עיונו וכחו ל‡סו ‰לומ„ים ˘ ˜ ול‚„ול...ו‡ין ספ ˙ ע„יו לעלו ˘ מרוב‰... ˙ ועל ˙ בלו מ‰ספר ˜ בו י

˙ ‰ספרים ‰מובחרו ˙ י‚ בחנויו ˘‰ ל 050-418-89-58 ר לטל ˘˜˙‰ ן ל ˙ ני ˙ ל‰זמנו

126

Made with FlippingBook Digital Publishing Software