הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

˙ ערים לחכמ ˘‰ חים ˙ נפ ˙ ‰‡מ ערי חכמ‰ ˘ ‰ספרים ˙ ס„ר

מה

מדברי רבותינו הגאונים

הגאון הגדול רבי יעקב משה הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום: שמחתי לראות גליונות ספרו של תלמידנו היקר והחשוב כמ"ע הרה"ג רבי...שהולך מחיל אל חיל, וזכה כעת לחבר ספר חדש...תלמיד נאמן אשר למעלה מעשר שנים שוקד על תלמודו בשיעורים הקבועים, ומשקיע עצמו להבין ולדעת, ובולט כאחד המצטיינים אשר זכה לראות פרי טוב בעמלו, ובפרט שנטל על עצמו עול הכתיבה...ועתה שלח ידו בשנית לבוא אל הקודש פנימה בביאור דברי האריז"ל... הגאון הגדול רבי משה שפירא זצ"ל: רבים הם בני התורה המתדפקים על דלתי בתי המדרשות ומבקשים פתחו לנו פתח ונזכה לטעום טעמי תורה מפירות עץ החיים, יש בחיבור שלפנינו של ידידי אברך כמדרשו הרב הגאון הנעלה דרופתקי דאורייתא ומשנתו ברורה וסדורה, ודבריו נאמרים בטוב טעם ודעת ובדקדוק היטב רבי...פתיחת שער לדופקי בתשובה לטעום...מאותם דברים שהיו מכוסים בתחילה ועתיק יומין נתן רשות לגלותם. הגאון המקובל רבי ראובן גרוס שליט"א ראש ישיבת שער השמים: ראיתי פרי עמלו של הגאון המקובל הרב...חבור נפלא על הספר הק' אוצרות חיים...וראיתי כי המחבר שליט"א שולט בכל כתבי הרב ז"ל ופירושו עמוק מאוד. גם יש בו תועלת למתחילים ליכנס בחכמה הזאת, כי תיכף מתרגלים ללמוד בעיון בעומק הדברים ולא פירוששטחי, וגם תועלת ללומדים כבר בעיון כי יש בהם חידושים נפלאים ונפתחים בו שערי חכמה...

לתועלת הלומדים

נוספו לחיבור קונטרס קיצור

העניינים לתועלת השינון והזכרון, וכן

מפתחות מפורטים לכלל הערכים והעניינים שבספר מסודרים באופן יסודי וברור.

124

Made with FlippingBook Digital Publishing Software