הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בשורה טובה ל'מעמיקים' ספר תורת העליות שלעתיד מעוטר בהסכמות הגאון רבי משה שפירא זצ"ל, ולהבדיל בהחל"ח הגר"א ויסבלום שליט"א, הגר"א אוחנה שליט"א, הגר"א דוגר שליט"א, ועוד.

הספר עוסק בביאור סוגיות בדרושי עליית העולמות מעילוי לעילוי מאז ביאת המשיח [משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, גוג ומגוג, בניין הבית, תחייה"מ וכו'] והלאה עד סוף האלף העשירי ועד אין סוף. בירורי הסוגיות הם מתוך דברי הרב האריז"ל והגר"א ז"ל והרבה מתוך דרושי ומערכות הגה"ק בעל הלשם שבו ואחלמה ז"ל, הובאו בו גם מדברי החסיד רמח"ל ז"ל ועוד. הספר כולל פרקי מבוא ובירורים כלליים בענייני עליית העולמות ותיקונם שלעתי"ל, ולאח"מ כמה פרקים המבארים את שלבי העליות והגילויים שבימות המשיח ובאלפים שלאחמ''כ.

סטודיו טאצ'

בסיום חלק ב' נמצא קונטרס בביאור כלליות ושורשיות המלכות ומעלתה כבר עכשיו ורוב חיוב העבודה שלצורך גילוייה השלם שלעתי"ל. וכן קונטרס המבאר את סוד ה"חלוקא דרבנן" והכרח מצות כיבוד אב ואם לכל נצחיות האדם ועבודתו. וכן קונטרס קצר הנותן תקווה להבנת תורת הרש"ש זי"ע בדרך עמוקה אך קרובה אל פשט דברי האריז"ל! ועוד קונטרס אשר בו יתבאר נצחיות עיקר העולמות בי"ע ומעלתם.

053-3166-140 ' ניתן להשיג בחנויות המובחרות, הפצה 'ברכת יצחק a0548446767@gmail.com 054-8446-767 : ואצל המחבר

97238060009 | A80699@gmail.com | nekuda.org.il a80699@gmail.com | 03-80-600-09 הוצאה לאור

120

Made with FlippingBook Digital Publishing Software