הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ם

שיעורי הגר"ד טורק שליט"א

משלוחים

₪ 50 מחיר למשלוח – ₪ 10 כל ספר נוסף מפחית ספרים המשלוח חינם 5 ומ- 0504188958 להזמנות-

שיעורים על ביאור הגר"א – פתח עינים שעל ספר יצירה. שיעורים על ביאור הגר"א – פתח עינים שעל הסד"צ-פ"א שיעורים על המועדים אהל מועד – בתורת האר"י והגר"א

₪ 50 ₪ 50 ₪ 50

4188958 @gmail.com

או בדוא"ל -

ספרי מכון "מאיר פנים"

)להגר"י ליפשיץ שליט"א(.

כל ספרי המכון מסודרים וערוכים באותיות מאירות עינים, ובתוספת הערות, וליקוט מהזוהר, מהאריז"ל והגר"א, ושא"מ

₪ 30 ₪ 65 ₪ 35 ₪ 35 ₪ 65 ₪ 35 ₪ 35 ₪ 45 ₪ 60 ₪ 40 ₪ 50 ₪ 40 כל כרך

₪ 35 ₪ 35 ₪ 60 ₪ 35 ₪ 30 ₪ 60 ₪ 35

ח"א-)עם "מאיר העץ"( עץ חיים

)עם מקורות הזוהר( שערי אורה ב"כ – פתחי שערים )ביאור על ה"עץ חיים" מהגרי"א חבר זצ"ל( לש"ו - הקדמות ושערים -עם שער הפונה קדים ח"א )כעת חסר במלאי( לשם – הדע"ה

ח"ב-עם "מאיר העץ" עץ חיים

עם ביאור הגר"א , ספרא דצניעותא ו"מאיר האידרא" על אד"ר וזוטא עם ביאור הגר"א ספר יצירה

ב' כרכים ב' – לש"ו – הדע"ה )מבחר דרושיו של בעל הלש"ו( ח"א )על הע"ח( לש"ו - הביאורים

) ביאור נפלא על התפילה וחלקיה מאיר תפלה מתורתם של האריז"ל הגר"א ושא"מ( ח"א ספר הזוהר )עם שינויי נוסחאות, וליקוטים מהאריז"ל ושא"מ( פירושי הרמב"ן ור' בחיי בחכמת האמת דרכי האמת – מסודרים לפי סדר הפרשיות

ח"א לש"ו - הכללים

ספרים נוספים

, ביאור הגר"א על ספד"צ עם הפירוש "שערי חכמה" – ד' כרכים )חדש - כרך רביעי ואחרון -הושלמה הסדרה( ביאור הגר"א המפורש על סד"צ )ביאור קצר ותמציתי על כל דברי הגר"א( דעת תבונות-לרמח"ל )עם פירוש ערוך וברור על כל דיבור ודיבור(. עם ביאור הגר"א - רעיא מהימנא

- ביאורי הגר"א על אגדות הש"ס ברית אליהו )כריכה רכה(

₪ 40 ₪ 25 ₪ 90 ₪ 60 ₪ 60

ע"פ "לב נבון" הקדמת עץ חיים

– ב"כ תורת העליות שלעתיד )בירור העליות והתיקונים שלע"ל, ע"פ האריז"ל הגר"א, והלש"ו(. )להגרי"א חבר, על אגדות הש"ס( אפיקי ים

)יהל אור, אידרות,( שערי זוהר

)כריכה רכה( ליקוטי הגר"א -ברית אליהו

בביה"כ המרכזי "היכל יצחק" רח' חפץ חיים. בשטיבל האחורי "אהל דניאל" בחדר הנחת תפילין שבכניסה.

לפרטים: 0504188958

ביהמ"ד "אהבת תורה" , רמה 6 רח' עידו הנביא בסוכה 1 ג

בית שמש

מודיעין עילית

שלים

117

Made with FlippingBook Digital Publishing Software