הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ולם

הננו שמחים להודיע לציבור הקדוש על קיומם של נקודות מכירה קבועות של ספרים העוסקים בתחום זה, במחיר מסובסד, לזיכוי הרבים. לאור הביקוש הרב לספרים העוסקים בתחום של "פנימיות התורה"

הנחות מיוחדות לבתי מדרשות

ספרים המתאימים למתחילים

ספרי בסיס למתחילים ליכנס בשערי תורת רבינו האריז"ל

)עם ליקוט מגדולי הראשונים. בהוצא' שערי אורה ר"י בקר( ספר בסיס )לבעל הלש"ו( הקדמות ושערים עם ביאור "נפש אליהו" )להגרי"א וינטרוב זצ"ל( שיעורים מהגרי"א וינטרוב זצ"ל, על "נפש אליהו" ה"מבוא שערים" לאריז"ל - ב' כרכים

אוצרות חיים – עם הפירוש הנפלא "שערי חכמה". )הפירוש המפורסם, שהתקבל בקרב בני הישיבות, מבקשי בינה ודעת(

₪ 35

₪ 40 ₪ 85

₪ 80 ב' כרכים- ₪ 45 כרך בודד

נקודות המכירה כדלהלן:

2 בישיבת מיר –רח' הנגר ב"בית הוראה" שממול ביהמ"ד "בית מנחם" בחדר הפנימי בערב( 7:15 )פתוח בימי הלימודים, עד

)פינת ר"ע( 13 רח' ירושלים מתחת ביהכ"נ "חניכי ישיבת ר' חיים עוזר" וביהמ"ד "נתיבי שמעון". בכניסה לבנין.

בישיבת "תורת חכם" , 18 רח' אהלי יוסף בקומה השניה במעבר לחדר המדרגות של הבנין.

בני ברק

ירושלים

ירושלים

116

Made with FlippingBook Digital Publishing Software