הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס”ד

ז ב

ש י

ת א

ש נ

ו

ת ה

ל י

ר ו

ג נ

ה

מה נכבד היום בהגלות נגלות לנו אור חדש בספרי תורת צבי

~ בעז"ה בקרוב יצא לאור הספרים על מסכת גיטין פסחים ונדרים ~

, נצר גזע קודש רבי צבי קושלבסקי שליט”א בעל מחבר הספרים הוא הגאון האמיתי למשפחת הגאון מווילנא, אשר נתגדל ונתחנך בהדרכת אביו הגדול, הגאון רבי אליהו קושלבסקי זצ”ל, “העילוי ממאלאט”. מחבר הספרים הוא ראש ישיבה נודע לתהילה בירושלים עיה”ק, מרביץ תורה לעדרים למעלה מיובל שנים. אשר זכה לשמש חכמים כל ימיו, וקיבל תורה מפי אדירי התורה מעתיקי השמועה, מרן החזו”א, הגאון רבי איסר זלמן מלצר, מרן הגרי”ז [ממנו זכה, בכניסתו ללבן חידושיו, לקירבה מיוחדת], הגאון רבי אריה לייב מאלין [עמו למד בחברותא, על פי עצת מרן החזו”א], הגאון רבי נחום פרצוביץ, ודודו הגדול, הגאון רבי אריה זאב גורביץ, זכר צדיקים לברכה. גודל תועלת הספרים היא הבהירות בהבנת עומק הסוגיות, בכל מקום שנותר עמום בשאר ספרי רבותינו נוחם עדן. וכבר נתקבל הספרים ברוב חיבה ושמחה בקרב ציבור עמלי התורה, הצמאים לדבר ה’, ומשתוקקים להתענג בזיו הבנת עומק הפשט בסוגיות המסכתא.

0527627101 / 0527110979 ניתן להזמין:

115

Made with FlippingBook Digital Publishing Software