הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

בס״ד

ו

ˆ

ל

חדש!

ן

˙

ו

כ

ס

י מ ז סורת אשכנ מ ליט״‡ ˘ מורינו ‰‚‡ון רבי ‡ליעזר ‰לוי „ינר ˙ י‡ו ˘ בנ ר פ

כל מה שרצית לדעת על מנהגים והנהגות לשבת קודש אוצר מקורות וליקוטים, מנהגי כלל קהילות הקודש, מנהגי גדולי ישראל, השתלשלות המנהגים מתקופת חז"ל והגאונים ועד לזמנינו

האם יש מקור להדלקת נרות ◄ שבת כנגד כל ילד? היכן מקום עמידת הש"ץ ◄ בקבלת שבת? האם נכונה השמועה בשם ◄ הגר"א שאין להניח שתי ידים ב'ברכת הבנים'? האם יש בעיה באמירת ◄ 'נישט שבת גירעט'? מה דעת הפוסקים על מנהג ◄ סימון החלות קודם המוציא? האם כשמסיימים חומש ב'שנים ◄ מקרא' אומרים "חזק חזק"? האם יש מקור לכיבוי החשמל ◄ בברכת 'מאורי האש' בהבדלה?

מקיף את כל ענייני שבת קודש, מבואו ועד צאתו: הכנות לשבת • הדלקת הנרות • קבלת שבת • תפילות השבת • סעודות השבת • קריאת התורה • שנים מקרא • מעריב מוצ"ש • הבדלה • מלוה מלכה שליט"א ראש מכון מסורת אשכנז · רפאל זאב הלוי דינר · בעריכתו של הגאון רבי יצירת הפאר שכבשה את השוק - כעת בכרך נוסף

הפצה: יפה נוף | 0504-177177 ניתן להשיג בכל חנויות הספרים וכן בפל'

106

Made with FlippingBook Digital Publishing Software