הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

עיני ישראל על חמישה חומשי תורה Israel Bookshops מפיץ -

שולחן הלוי חלק א' על ד' חלקי שולחן ערוך Levitz מפיץ

עיני ישראל הלכות תשובה על הרמב"ם והמועדים Israel Bookshops

ניתן להשיג 08-9740664 | 1 דירה 36 בארה"ק אצל משפחת כהן רח' שדי חמד ובחו"ל בחנויות הספרים המובחרות Israel Bookshops | Levitz

99

Made with FlippingBook Digital Publishing Software