הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

סדרת אמרי ראובן על הש"ס

מסכתות גיטין קידושין חלק א' וב' סוטה. מכות, שבועות, הוריות.

לוית חן על התורה בראשית, שמות, במדבר

שביעית

ניתן להשיג 08-9740664 | 1 דירה 36 בארה"ק בבית המחבר רח' שדי חמד מסכת שביעית בחנויות הספרים הפצה גיטלר Israel Bookshops | Levitz בחו"ל: ספרי לויית חן : בעברית ובאנגלית Levitz | Israel Bookshops מפיץ בארה"ב-

98

Made with FlippingBook Digital Publishing Software