הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

!

052-766-07-07 הפצה ראשית:

ילקוט ביאורים קצר בלשון ציוני דרך • המפרשיםעלהדף ציורים • טבלאות וסיכומים • במקום הצורך.

ביאור בהיר על הדף של דברי רש“י ותוספות מהראשונים ומהאחרונים, בלשונם הזהב של המפרשים.

להשלים מסכת בהבנה מלאה

המיוחד במהדורה זו, הוא עמידה על כל קושי בהבנת דברי רש"י ותוספות, והבאת המפרשים העומדים על כך, בצדי הדף. וכן ציטוט כל הגמרות שרש"י או תוס' מביאים. המהדורה החלה לצאת לאור לפני כשלש שנים, ובינתיים יצאו לאור מסכתות ברכות, בבא קמא, בבא מציעא וקידושין. ובקרוב בע"ה מסכתות סוכה וביצה.

בימים אלו, כשגדולי ומאורי הדור מעוררים על חשיבות השלמת לימוד המסכת כולה, ולא למחצה לשליש ולרביע, ועומדים מאחורי המיזם האדיר "כולה מסכתא", ראינו לנכון לפרסם בשער בת רבים, בבחינת "עצה טובה קא משמע לן", את הגמרות המיוחדות מהדורת בארו"ת, אשר בלימוד בהן יוכלו לסיים את המסכת כולה בלא קושי ובהבנה מלאה.

משניות לעילוי נשמת יקיריכם 100,000

תינוקות של בית רבן, וכידוע זהו הדבר המעולה ביותר לעילוי נשמה. ניתן לעשות הנצחה על המשניות או על הגמרות לעילוי נשמת או לישועה והצלחה. ההנצחות יאפשרו לנו למכור את המשניות והגמרות במחיר מוזל למרות עליות המחירים הדרסטיות. ובזה הנכם שותפים גם 052-766-0707 בחסד להקל על הורי התלמידים. לפרטים:

בחוברות וכרכי המשניות של "מפעל המשניות והתלמוד" לומדים תלמידי הת"תים. כל מסכת נלמדת מתחילתה ועד סופה, בממוצע כ- 1000 עותקים. וא"כ 1000 משניות למסכת. מסכת מודפסת לפחות ב- 100 משניות. המשתתפים 100,000 משניות סה“כ 100 תלמידים הלומדים בהנצחה על המשניות נוטלים חלק בזכות הגדולה של לימוד משניות ע"י

90

Made with FlippingBook Digital Publishing Software