עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

מידע ונהלים

• נרשמים. במינימום מותנית חוג של פתיחה • תשלום. והסדיר ההרשמה תהליך את שסיים למי רק מובטחת ההשתתפות • אשראי מסגרת תפיסת הפעילות-ללא תקופת לכל מראש הינו הרישום • נפרד. בתשלום ייגבו נוספות, העשרה ופעילויות תחרויות תלבושות, ערכות, לחוגים, חומרים • .₪ 20 של בעלות ניסיון שיעור • .₪ 50 של בעלות הינו פרטני מוסיקה שיעור בעבור ניסיון שיעור • השיעור. תחילת לפני במזכירות תשלום • במהלך החוג שעת לשנות קבוצות, לאחד החוג, את להפסיק הזכות קיימת המרכז להנהלת מראש. מוקדמת ובהודעה דעתה שיקול פי על הדרכה צוות לשנות או השנה • חודשית. עלות הינה החוג עלות • אביב-יפו. – תל לתושבי הינם המחירים • החופשות. ללוח בהתאם השנה במהלך יפעלו החוגים הנחות • לקריטריונים. בהתאם בלבד אביב-יפו – תל לתושבי יינתנו הנחות • חדשים. עולים חיילים, בלבד) נכה תעודת (לנושא נכים גמלאים, סקטוריאליות: הנחות • הנחות. כפל אין • המרכז. מזכירות דרך הקהילתי המרכז של הנחות לוועדת בקשות להגיש ניתן ביטול תנאי • המרכז. במזכירות להודיע יש בחוג, השתתפות לבטל מנת על העוקב. לחודש מהראשון יינתן הזיכוי • חוג. הקפאת תתאפשר לא • אקטיבי. רטרו כספי החזר לקבל ניתן לא • חוג. לבטל ניתן לא 1.4 מה- החל • החזר יינתן מיידי-לא באופן החוג ביטול על להודיע יש פציעה/מחלה של במקרה אקטיבי. רטרו

073-3844170 והרשמה: מידע נוספים, לפרטים | ט.ל.ח | לשינויים. ניתנת התוכנית

מהתמונות חלק המשתתפים, ואת הפעילות את בצילום מתעדים אנו הפעילות שנת במהלך לידיעתכם, תואם. טופס למלא יש ילדיכם, את שנצלם רוצים ואינכם במידה החברתיות. ברשתות יוצגו

6

Made with FlippingBook Online newsletter creator